Született: 1939. július 7.
Diploma: 1962, ELTE Állam- és Jogtudományi Kara


1962 augusztusától haláláig, 1996. január 19-ig dolgozott az Országos Kriminalisztikai Intézetben (1970-től Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet). 1965-től munkatárs, 1975-től főmunkatárs, 1977-től csoportvezető, 1989-től osztályvezető, 1991. november 1-jétől igazgató. Ebben a szerepkörében elindította az Intézetet a modernizáció irányába, bekapcsolta a nemzetközi vérkeringésbe, amit két nagyszabású nemzetközi konferencia tett emlékezetessé.

1967-től oktatott előbb kriminalisztikát, majd büntetőeljárás-jogot is az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, ahol 1977-től címzetes egyetemi docens, 1991-től másodállású egyetemi docens volt.

Tevékenysége középpontjában a kriminalisztika és a büntetőeljárás-jog magas színvonalú művelése állt. 1966-tól közel tíz éven át foglalkozott a büntetőeljárási szemle kérdéseivel, aminek eredményeit tartalmazó kandidátusi disszertációját 1975-ben védte meg. A „Szemle a büntetőeljárásban” című, disszertációra épülő könyve 1977-ben jelent meg, s máig az elméleti és gyakorlati szakemberek legfontosabb forrásműve. Ezt követően szakmai érdeklődése a büntetőeljárásbeli bizonyításra összpontosult. Érdeklődési köre mindinkább kiszélesedett. Foglalkozott a kriminálprognosztikával, a számítógépes és a gazdasági bűnözéssel (különös tekintettel a gazdasági ciklusok és a bűnözés kapcsolatára), s mindez a kilencvenes évek közepétől kiegészült a bűnmegelőzéssel. Az 1995-ben megalakult Országos Bűnmegelőzési Tanács első elnöke. Sajnálatosan korán félbeszakadt tudományos pályájának utolsó állomásán a bűnözés jövőjéről, illetve a jövő büntetőeljárásáról fejtette ki véleményét az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Habilitációs Bizottsága előtt, 1995. május 31-én.

Az egyetemi hallgatók több generációja – számos monográfiájából közvetlenül, illetve jegyzetei közvetítésével – tanulta tőle a korszerű bizonyításelméletet, a büntetőeljárás-jogot. Részt vett az eljárásjog kodifikációs munkálataiban. Az AIDP Nemzeti Csoportjában 1975-től tevékenykedett, a Magyar Kriminológiai Társaság intézet-igazgatóvá történő megválasztását követően delegálta a szervezet igazgatótanácsába. Az említetteken túlmenően is több tudományos társaságnak volt tagja. Számos, magyar és idegen nyelven, egyedül és társszerzőkkel készült publikációja őrzi írásban is emlékét. Úgy emlékezhetünk rá, mint azon kevesek egyikére, aki a bűnügyi tudományokat széles értelemben művelte.

 

Pusztai László publikációinak bibliográfiája 1968–1996

 

1.   

A magnetofon kriminalisztikai alkalmazásáról
In: Gödöny József (szerk.): Kriminalisztikai Tanulmányok VI. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1968, 234–258. o.

2.  

A helyszíni szemlék előkészítése
In: Gödöny József (szerk.): Kriminalisztikai Tanulmányok VII. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1969, 252–274. o.

3.  

A szemle helye a bizonyítás tanában
Jogtudományi Közlöny, 1970/7., 346–353. o.

4.  

A nyomozási verziók
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok IX. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1972, 205–240. o.

5.  

A szemle megállapításainak rögzítéséről
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 11. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1974, 333–380. o.

6.  

Szemlebizonyítás középkori perjogunkban
Jogtudományi Közlöny, 1975/5., 271–279. o.

7.  

A helyszíni szemle végrehajtásának taktikájáról
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 12. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1975, 239–298. o.

8.  

Szemle a büntetőeljárásban
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1977

9.  

A gazdálkodás menetében elkövetett bűncselekmények bizonyításáról
Magyar Jog, 1977/2., 113–120. o.

10.  

Az okirati bizonyítás szabályozása a büntetőeljárásban
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 16. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979, 359–394. o.

11.  

Ankét a „Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok”-ról
Magyar Jog, 1979/1., 81–83. o.

12.  

Günther Kaiser: Kriminologie. Eine Einfährung in die Grundlagen (társszerző: Irk Ferenc)
Jogtudományi Közlöny, 1980/12., 885–890. o.

13.  

A röntgenvizsgálatok felhasználási lehetőségei a kriminalisztikai iratvizsgálatban (társszerző: Kriston László)
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 18. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1981, 409–420. o.

14.  

A cserbenhagyásos gázolás nyomozásának krimináltechnikai lehetőségei
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 19. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1982, 344–394. o.

15.  

Jogi szakértő a büntetőeljárásban? (társszerző: Erdei Árpád)
Jogtudományi Közlöny, 1982/10., 808–816. o.

16.  

A szakértői bizonyítás hatósági előkészítése
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 20. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1983, 292–321. o.

17.  

Jogászképzés – igazságszolgáltatás – kriminalisztika
Magyar Jog, 1984/7–8., 663–667. o.

18.  

A szakértői intézményrendszer továbbfejlesztésének néhány kérdéséről (társszerző: Erdei Árpád)
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 22. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1985, 331–366. o.

19.  

A krimináltechnika a felderítés és a bizonyítás szolgálatában (társszerzők: Vass Kálmán és Kriston László)
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 23. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986, 410–488. o.

20.  

A büntető eljárás reformja Olaszországban
Magyar Jog, 1986/3., 244–249. o.

21.  

A szakvélemény és a bizonyítékok szabad mérlegelése
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 24. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1987, 359–390. o.

22.  

Viski László kriminalisztikai munkásságáról
Jogtudományi Közlöny, 1987/8., 421–427. o.

23.  

Komputerbűnözés és büntetőjogi reform az NSZK-ban
Magyar Jog, 1987/11., 959–964. o.

24.  

Számítógép és bűnözés
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 26. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1989, 85–146. o.

25.  

A szervezett bűnözés néhány kérdése: gondolatok egy terminológiai vitához
Belügyi Szemle, 1989/1., 46–59. o.

26.  

Pusztai László (szerk.): Az ügyészség helye, szervezete és funkciója egyes polgári demokráciákban
OKKrI, Budapest, 1990

27.  

Az ügyészség helye, szervezete és funkciója egyes polgári demokráciákban
In: Pusztai László (szerk.): Az ügyészség helye, szervezete és funkciója egyes polgári demokráciákban
OKKrI, Budapest, 1990, 3–113. o

28.  

A bűnözés előrejelzése
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 27. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1990, 63–123. o.

29.  

Freie Beweiswürdigung und das Gutachten
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae: a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Közleményei, 1990/1–2., 3–26. o.

30.  

A bűnözés néhány új jelenségéről
Ügyészségi Értesítő, 1990/4., 1–4 o.

31.  

Az új olasz büntető eljárási törvény a hazai kodifikáció nézőpontjából
Magyar Jog, 1991/4., 236–242. o.

32.  

Elterelés a büntető útról
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 28. BM Kiadó, Budapest, 1991, 7–40. o.

33.  

Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 29.
IKVA, Budapest, 1992

34.  

Előszó
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 29. IKVA, Budapest, 1992, 3–4. o.

35.  

A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 29. IKVA, Budapest, 1992, 5–40. o.

36.  

Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1992
Állam- és Jogtudomány, 1992/1–4., 278–279. o.

37.  

Quo vadis büntetőeljárás? (társszerző: Kertész Imre)
Jogtudományi Közlöny, 1992/3–4., 172–181. o.

38.  

Az ügyészség szervezeti reformjához
Magyar Jog, 1992/4., 203–208. o.

39.  

A bűnözés előrejelzése
In: Társadalmi beilleszkedési zavarok. Kézirat. Budapest, 1993, 364. o.

40.  

A büntetőeljárás kézikönyve Jogszabályok, bírói és ügyészi gyakorlat (társszerző: Bárd Károly)
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1993

41.  

A komputerbűnözés és az információs technológiával kapcsolatos egyéb bűnözési fajták (társszerző: Kertész Imre)
Ügyészségi Értesítő, 1993/1., 10–19. o.

42.   Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 30.
IKVA, Budapest, 1993
43.  

Előszó
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 30. IKVA, Budapest, 1993, 3–4. o.

44.  

A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon II. (A szocialista jog)
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 30. IKVA, Budapest, 1993, 5–44. o.

45.  

A bűnözésről, a büntetőpolitikáról és az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet tevékenységéről (interjú)
Rendészeti Szemle, 1993/5., 48–53. o.

46.  

Computer crimes and other crimes against information technology in Hungary (társszerző: Kertész Imre)
International Review of Penal Law, 64/1–2. (1993) 375–388. o.

47.  

Computer crimes and crimes against information Technology in Hungary (társszerző: Kertész Imre)
In: Heymanns, Sieber U. (szerk.): Information Technology Crime. Köln–Berlin–Bonn–München, 1994, 249–261. o.

48.  

Pusztai László (szerk.): Gazdasági büntetőjog a változó társadalomban. II. Német–magyar kollokvium
OKRI, Budapest, 1994

49.  

A modern büntetőeljárási jog kialakulása Magyarországon
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994

50.  

Zöld utat a drogfogyasztásnak?
Ügyészek Lapja, 1994/4., 35–52. o.

51.  

Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv 1994
Acta Juridica Hungarica, 1994/1–2., 121–123. o.

52.   Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 31.
IKVA, Budapest, 1994
53.  

Előszó
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 31. IKVA, Budapest, 1994, 3–4. o.

54.  

Bevezető gondolatok a kriminálpolitika aktuális kérdéseihez
In: Kriminológiai Közlemények 52. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1995, 118–126. o.

55.  

Korszerű ügyészség az ezredfordulón
Ügyészek Lapja, 1995/4., 4–21. o.

56.   Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 32.
IKVA, Budapest, 1995
57.  

Előszó
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 32. IKVA, Budapest, 1995, 3–4. o.

58.  

A bűnmegelőzés dilemmája
In: Pusztai László (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Évkönyv: Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 32. IKVA, Budapest, 1995, 5–57. o.

59.  

Friedrich-Christian Schroeder: Strafprozeßrecht
Magyar Jog, 1995/11., 700–702. o.

60.  

Bűnmegelőzés (Fogalom, cél dimenziók)
In: Emlékkönyv Dr. Tokaji Géza c. egyetemi tanár születésének 70. évfordulójára. Acta juridica et politica, Tom, XLVIII., Fas. 1–20. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, Szeged, 1996, 197–212. o.

61.  

A gazdasági bűnözés megelőzésének koncepcionális kérdései
Ügyészek Lapja, 1996/3., 23–33. o.

62.  

A regionális bűnmegelőzés lehetőségei és a Magyarországon alkalmazható megoldások
In: Kriminológiai Közlemények 53. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1996, 30–48. o.

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. július 08. hétfő, 09:43:43.