Archívum

             2020  2015       2010
  2019  2014 2009
2023  2018  2013 2008
2022  2017  2012 2007
2021       2016       2011    2006     

 

 

 

 

 


 

BESZÁMOLÓ

az OKRI 2023. évi tevékenységéről


 
I. INTÉZETI KUTATÁSOK

(A lezárult kutatások összefoglalói
a 'Kutatások' menüpontban tekinthetők meg.) II. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA


Kutatási eredményeink hasznosítására a tárgyévi beszámolási időszakban is nagy figyelmet fordítottunk. Az eredmények hasznosulásának terepe az elméletalkotásban való közreműködés, valamint a kutatási eredmények oktatói tevékenység során (ügyészségi fogalmazók és titkárok továbbképzése, egyetemi, főiskolai oktatómunka, posztgraduális képzések stb.), illetőleg konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken történő megjelenítése. Kutatóink számos szakmai folyóiratban publikáltak, illetve működtek közre szerkesztőként vagy lektorként. Az egyes tudományos szervezetekben végzett aktív tevékenységük meghatározó jelentőségű. Eredményeink, szemléletünk és véleményünk széles körű megismertetése érdekében a médiumokban nyilatkozó kutatóink a tárgyévben is részt vettek a lakosság tájékoztatásában.

1. Előadások

Az Intézet kutatói 2023-ban különböző konferenciákon és szakmai fórumokon összesen 78 előadást tartottak. Az előadások közül 9 idegen nyelven hangzott el.
Szakmai elismerésre utal, illetve szakmai készségeket feltételez a szekcióvezetésre felkérés. A beszámolás évében 13 alkalommal kértek fel intézeti kutatót szekcióvezetésre.

2. Publikációk

A tárgyévben összesen 77 publikáció jelent meg kutatóinktól, ebből 4 idegen nyelven, 4 pedig külföldön. Az Intézet 1 kiadványt jelentetett meg, valamint a Belügyi Szemle kiadott egy tematikus, csak az OKRI kutatói által írt számot (2023/10.).
Az OKRI kutatói 9 könyvfejezetet írtak, 1 monográfiát tettek közzé, 41 tudományos folyóiratban publikált cikk szerzői voltak. 13 tanulmány jelent meg intézeti kiadványunkban és 6 egyéb helyen (absztrakt, egyéb internetes felület stb.). Ezen kívül munkatársainkat 7 alkalommal kérték fel különböző szakmai kötetek, folyóiratok szerkesztésére.
Egyre jellemzőbb, hogy a kiadványok egy része nyomtatott formában nem jelenik meg, csak a világhálón érhető el. Örvendetes ezért, hogy az intézeti kutatók kihasználják az internet adta rugalmas publikálási lehetőségeket is.


3. Szakmai együttműködésekben, hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel

1. Nemzetközi együttműködések

  Nemzetközi felkérésre magyarországi partnerként (a jogszabályoknak megfelelően, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kontaktpontjának jelölése alapján) – csatlakoztunk a CA22128. számú, “Establishing Networks to Implement the Principles on Effective Interviewing for Investigations” (IMPLEMENDEZ) című COST-action grant programhoz, amely a nyomozás során történő hatékony kihallgatás alapelveinek implementálását szolgáló hálózatok létrehozása céljából jött létre.
  Közreműködünk a Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore “RECOVER – Crime doesn’t pay” című nemzetközi projektjében, amely az Európai Parlament és a Tanács a befagyasztást és az elkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló (EU) 2018/1805 rendelet első hatásvizsgálata az anyagi büntetőjog szempontjából.


2. Nemzeti szakmai-intézményi együttműködések

  Országos Bírósági Hivatal
  Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
  MTA ÁJB Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság
  Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete (közös konferencia)
  Magyar Jog- és Államtudományi Társaság (közös konferencia)
  Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara (közös konferencia)
  Belügyminisztériumi együttműködés a Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Helyettes Államtitkárság – Gyermekesély Főosztályával szakmai együttműködés, előadássorozat és szakmai továbbképzés a gyermekvédelem témájában; illetve részvétel az Emberkereskedelem Elleni Koordinációs Mechanizmus és NGO Kerekasztal ülésén.
  A Legfőbb Ügyészséggel és a Foresee kutatócsoporttal közös szakmai együttműködés az IMPROVE Európai Unió által támogatott projekt keretén belül: kapcsolati erőszak áldozatait támogató kutatási és képzési program, ügyészek képzése (jogszabályi háttér, a képzések tartalma, tematikák).
  Az Országos Rendőr-főkapitányság „BiztonságiHáló” munkacsoportjában való részvétel. Együttműködés az ORFK Bűnügyi Főigazgatóságával a dohányboltok elleni bűncselekmények terén: monitorozás, kommunikációs stratégiák, jogi állásfoglalások, bűnmegelőzés, áldozatvédelem.
  Az ELTE Pszichológiai Intézete Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás Kutatócsoportjának (korábban Kriminológiai Pszichológiai Kutatócsoport) munkájában való részvétel, különös tekintettel a kriminológiai témájú kutatásokra.
  Kutatási témákhoz kapcsolódó együttműködés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveivel.


3. Pályázatok

A beszámolási időszakban egy sikeres pályázat volt, ami a terveknek megfelelően folyamatban maradt:

  Benyújtás éve: 2022
Megjelölése: ISF-2022-TF1-AG-THB, 
Címe és témája: Identifying compaNies and Victims in the Exploitation phase to disRupt the financial business model of adult and child labour Trafficking (INVERT)
Együttműködő partner: Milánói Egyetem Transcrime Kutatási Központ
Eredmény: sikeres

 

4. Szakmai testületekben végzett tevékenység

Az Intézet kutatóinak elismertségét jelzi a különböző szakmai szervezetek és testületek munkájában történő részvételre való felkérés, és az ezekben való hatékony közreműködés. A kutatók többsége tagja és/vagy tisztségviselője a kutatási témájával összefüggő profilú, egy vagy több hazai vagy nemzetközi szervezetnek.

Az Intézet munkatársai 2023-ban a következő szakmai testületek munkájában vettek részt:

Belügyi Tudományos Tanács
Drogpolitikai Szemle
European Forum for Restorative Justice
European Society of Criminology
Independent Academic Research Studies
Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN)
Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK Finkey Ferenc Bűnügyi Tudományok Kutatóműhely
Magyar Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Bizottság
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekció
Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció
Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Bizottsága
Magyar Pszichológiai Társaság Igazságügyi és Kriminálpszichológiai Szekció
Magyar Rendészet
Magyar Rendészettudományi Társaság
Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat
MTA Bolyai Társaság
MTA Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság
MTA Bűnügyi Tudományok Albizottság
MTA Köztestülete
MTA Rendészettudományi Albizottság
MTA SLYFF
Nemzetközi Büntetőjogi Társaság (AIDP)
NKE Rendészettudományi Kari Doktori Tanács
Pro Futuro
Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Jogérvényesítési Munkacsoport
Ügyészek Lapja
Ügyészek Országos Egyesülete
Ügyészségi Szemle
 

5. Oktatás

1. Oktatási tevékenység 

1.1. Az OKRI kutatói az alábbi felsőoktatási intézményekben oktatnak rendszeresen:

• ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszék
• ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Tanszék
• Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete
• Mathias Corvinus Collegium Jogi Iskola
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetőjogi Tanszék
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológia Tanszék
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola
• Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
• Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Környezetjogi Tanszék
• Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézet

1.2. Oktatott tantárgyak, kurzusok:

• A bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata
• A kriminológia alapjai
• A környezeti bűnözés elleni nemzetközi és hazai fellépés
• Büntetőjog
• Bűncselekmények és bűnelkövetők (kurzus)
• Családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás (erőszakos bűnözés kurzuson)
• Elméleti kriminológia
• Gyakorlati kriminológia
• Erőszak és bűnözés
• Jog és Irodalom
• Kapcsolati/családon belüli erőszak
• Kriminológia
• Kriminálpszichológia
• Környezetjog
• Személyek a büntetőeljárásban (szeminárium)
• Viktimológia
• Victimology

1.3. Részvétel egyéb oktatási és posztgraduális oktatási tevékenységekben:

• PhD képzéshez kapcsolódó tevékenység – kurzus vezetése, opponencia, konzulensi/társkonzulensi feladatok ellátása, kutatóhelyi vitára írásbeli vélemény készítése, komplex vizsga bizottsági tagság stb. (NKE, MCC Jogi Iskola, ELTE, PTE, PPKE)
• Diplomamunka témavezetése (alap- és posztgraduális, LLM, MA stb. képzés)
• Vizsgáztatási tevékenység
• Közreműködés a környezetvédelmi szakjogászi és jogi szakokleveles környezetvédelmi szakember képzésben (PPKE)
• Egyetemi szakkollégiumi oktatási tevékenység (Széchenyi István Szakkollégium)
• Részvétel a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány Egyetemi Program Jogi Iskola Büntetőjogi Műhelyének tagjai által készített műhelymunkák, valamint az ehhez kapcsolódó előadások szakmai-tudományos véleményezésében.
• Értekezések, szakdolgozatok, tanulmányok konzultációja, szakmai lektorálása, bírálata
• TDK/OTDK felkészítés, konzulensi feladatok ellátása, pályamunkák bírálata, zsűri-tagság/elnökség stb.).
• ERASMUS – oktatási tevékenység (NKE)

2. Ügyészségi képzési tevékenység

Az Intézet kutatói a beszámolási időszakban is részt vállaltak az ügyészség képzési tevékenységében: 3 alkalommal szervezett Intézetünk szakmai-tudományos konferenciát kredit-pontos továbbképzés keretében – amelyeken közel 100 ügyész vett részt –, további 2 előadással kutatóink részt vettek az ügyészségi statisztikusok továbbképzésében is.

•  2022. december 7., online
Az ügyészségi statisztikai adatok hasznosulása: egy kutatás bemutatása (környezeti bűncselekmények)
– ügyészségi képzés (előadó: Tilki Katalin)
•  2022. december 7., online
Az ügyészségi statisztikai adatok hasznosulása: egy kutatás bemutatása ((emberkereskedelem)
– ügyészségi képzés (előadó: Windt Szandra)
•  október 11., Igazságügyi Palota
A szakértői bizonyítás a jogalkalmazás tükrébenszakmai-tudományos konferencia
•  november 8., OKRI
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat jegyében:
Emberi jogok a 21. században. Szakmai-tudományos konferencia
•  november 28., Társadalomtudományi Kutatóközpont
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat jegyében:
A bűncselekményből eredő vagyon elvonásának (visszaszerzésének) aktuális kérdései. Szakmai-tudományos konferencia
 

6. Tömegkommunikációs szereplések

Nyilvántartásunk szerint 2023-ban összesen 47 regisztrált alkalommal szerepeltek az Intézet kutatói szakértőként a nyomtatott és az elektronikus médiában: 4-szer a nyomtatott sajtó hasábjain, 8-szor a rádióban, 18 esetben valamely televízió csatornáján, és 17 alkalommal az interneten történt médiamegjelenés.
Az Intézet kommunikációs tevékenységéről, valamint a Legfőbb Ügyészség és az Intézet kommunikációjának összehangolásáról sajtószóvivői, illetve helyettes sajtószóvivői kinevezéssel egy-egy kollégánk gondoskodik.


 

III. BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

 

A bel- és külföldi kapcsolatok mutatója többek között a konferencia-részvétel, a különféle hazai és nemzetközi konferenciákon való előadástartás, az oktatás, valamint a különböző szervezeti tisztség, tagság és szereplés.

1. Az OKRI belföldi kapcsolatai

Az Intézet magyarországi kapcsolatai általánosságban a korábbi évekhez hasonlóan alakultak.

A legszorosabb kapcsolat továbbra is a Legfőbb Ügyészséggel és általában az ügyészségi szervezettel volt. A munkatervi projektek több mint negyedét (6 kutatás) kezdeményezte az Ügyészség.

A tárgyévben is folytatódott a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetével (TK JTI), valamint az Országos Bírósági Hivatallal közös szakmai együttműködés. Egy konferenciánk a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal és a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával közös szervezésben valósult meg.

A Legfőbb Ügyészség képviselőjeként rendszeres részvételünk a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság rendes ülésein, valamint a soron kívüli eljárásokban a minősítési javaslatok elektronikus elkészítése során, ezen kívül rendszeres a részvétel a Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Bizottságának ülésein is. Egy kutatónk az emberkereskedelemre specializált ügyészi hálózatba felkért tag.

Egy kollégánk ösztöndíjas az Új Nemzeti Kiválósági Program Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj Pályázat keretében.

2023-ban a kutatók 76 alkalommal vettek részt olyan belföldön – zömében online formában – rendezett konferencián, illetve kerekasztal- vagy szakmai megbeszélésen, ahol külön felkérésre előadást tartottak, és további 97 alkalommal vettek részt belföldi rendezvényen előadás tartása nélkül.

Kutatóink hagyományosan a felsőoktatási intézmények munkájában is részt vesznek, többen egyetemi rangot viselnek.

A beszámolási időszakban 9 szakmai gyakornokot fogadott az Intézet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi, valamint Társadalomtudományi Karáról, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karáról, valamint a Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok képzéséről.
 

2. Az OKRI nemzetközi kapcsolatai 

A kutatóintézetek életében fontos szerepe van a nemzetközi kapcsolatoknak. Ennek révén kapnak visszacsatolást a kutatók, de ez segíti az OKRI kutatási tevékenységének értékelését is, hiszen nemzetközi projektekben részvételre történő meghívás, egy-egy közös pályázat, vagy egy rangos nemzetközi folyóiratban történő publikálás lehetőségének felajánlása mind-mind arra utal, hogy az Intézet kutatási tevékenységét és szakmai eredményeit értékeli a nemzetközi tudományos közösség. Az idetartozó eredmények számbavételénél meg kell jegyezni, hogy a financiális kihívások ebben az évben is jelentősen megnehezítették a személyes részvétellel járó nemzetközi kapcsolatok fenntartását.

Kutatóink a tárgyévben összesen 29 előadást tartottak különböző konferenciákon, 2 nemzetközi rendezvényen képviselték Intézetünket és 12 alkalommal vettek részt nemzetközi rendezvényen (személyes/online/hibrid jelenléttel) előadás tartása nélkül.

Szeptember 27-én a Kínai Népköztársaság Legfelsőbb Népi Ügyészsége küldöttsége látogatott intézetünkbe, Tong Jianming első legfőbb ügyész helyettes vezetésével, Lajtár István Magyarország közjogi legfőbb ügyész helyettesének kíséretében.

Október 9-én a Sanghaji Egyetem küldöttsége tett hivatalos látogatást intézetünkben.

Munkatársaink a tárgyévben is kihasználták az online platformok nyújtotta lehetőségeket: a nemzetközi tudományos rendezvényeken való részvételen túl különböző kurzusokon önképzésre is felhasználták azokat.

A nemzetközi kapcsolattartás keretében az Intézet munkatársai az alábbi fórumokon vettek részt:

 Looking Forward in 2023 – Cybersecurity Trends and Predictions
Online webinar, január 26., szervező: Imperva–IT Security and Risk Management Government Industry
 The Intellectual Property Crime Investigation Handbook
Online könyvbemutató konferencia, április 25., szervező: European Union Intellectual Property Office
 Identifying compaNies and Victims in the Exploitation phase to disRupt the financial business model of adult and child labour Trafficking – Kick off meeting
Online projektmegbeszélés, július 4., szervező: milánói Transcrime kutatóintézet
 Cybercrime and electronic evidence [Kiberbűnözés és elektronikus bizonyítékok]
Online képzés, HELP E-learning program, augusztus, szervező: Council of Europe
 Tracking Cybercriminals into the Shadows: 2023 Mid-Year Cyber Threat Report
Online webinar, szeptember 19., szervező: BrightTALK
 Binance webinar
Nemzetközi webinárium, október 5., szervező: Legfőbb Ügyészség
 Workshop to assess the characterizing features of places of abuse and victims of THB for labour Exploitation
Online workshop, november 22, szervező: Università Cattolica del Sacro Cuore–Transcrime
 Dissemination of the 1st year’s results of the RECOVER project on “Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and the rule of law”- Regulation (EU) 2018/1805 JUST-2022-JCOO (EU)/ Project 101091375 Cofunded by the Justice Programme of the European Union 2021-2027
Online konferencia, november 30., szervezők: Università Cattolica del Sacro Cuore–Transcrime 

 IV. KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK

2023. januártól 2023. december 4-ig 78 kötettel gyarapodott a könyvtár, melynek állománya jelenleg 9927 leltári egység.

Gyűjteményünk gyarapításának egyik fontos forrása a csere és az ajándék. Fontosnak tartjuk a jó kapcsolattartást: a hasonló gyűjtőkörű szakkönyvtárakkal megvalósuló kölcsönös együttműködés megkönnyíti a könyvtári szakmai munkát és a könyvtárhasználók tájékoztatását. A cserepartnerek az alábbiak: a freiburgi Max Planck Institute, a Legfőbb Ügyészség, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Kúria, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtára, továbbá az Alkotmánybíróság és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Könyvtára. Jó szakmai kapcsolat alakult ki a Fővárosi Főügyészség Könyvtárával is.

Továbbra is könyvtárvezetőnk végzi a Legfőbb Ügyészség lektorált szakmai-tudományos folyóiratának, az Ügyészségi Szemlének a szakirodalmi válogatását, illetve amennyiben igény van rá, segítséget nyújt a kutatóknak MTMT adataik rögzítésében, teljes szövegű tanulmányaik REAL-ba való feltöltésében.

A tavalyi évben felvettük a kapcsolatot a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ DOI irodájával, és megállapodás született az Intézet évente megjelenő folyóirata, a Kriminológiai Tanulmányok cikkeinek DOI-azonosítóval való megjelöléséről. Az ehhez szükséges prefixet megkaptuk, a cikkek DOI számának élesítése folyamatban van.

Kriminológiai Tanulmányok című folyóiratunkat az idei évben az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Állam- és Jogtudományi Bizottsága a B kategóriás folyóiratok közé sorolta.

Jelenleg a könyvtárban az alábbi folyóiratok érhetők el:
Belügyi Szemle, Börtönügyi Szemle, European Journal of Criminology, Jog–Állam–Politika, Jogtudományi Közlöny, Kriminalistik, Kúriai Döntések (online), Magyar Jog, Magyar Jogi Nyelv, Magyar Közlöny (online), Magyar Pszichológiai Szemle, Magyar Rendészet, Magyar Tudomány, Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, Sportjog, The British Journal of Criminology, Ügyészek Lapja, Ügyészségi Szemle, Ügyészségi Közlöny (online)

2023-ban az alábbi adatbázisokra fizetünk elő:
• Oxford Handbooks Online (OHO) Criminology and Criminal Justice
• Hatályos Magyar Jogszabályok három nyelven (Wolters Kluwer gondozásában)
• A Büntető Törvénykönyv kommentárja (ORAC által kiadott elektronikus változata).


 
V. AZ INTÉZET BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE
 

 

Az Intézet belső továbbképzési rendszerében a tárgyév során 8 előadást tartottunk, amelyek részben online, részben személyes jelenléttel valósultak meg:

január 25.
Az állatok büntetőjogi védelmének kérdései. A védett és fokozottan védett állatok elleni mérgezések (előadó: Tilki Katalin)
március 29.
Az online drogkereskedelem gyakorlata (előadó: Ritter Ildikó)
május 3.
Dr. Kovács Tamás szerepe és tevékenysége az Országos Kriminológiai Intézetben (előadó: Nagy László Tibor)
május 24.
Visszaesés vagy talpon maradás? (előadók: Bolyky Orsolya – Sárik Eszter)
június 7.
Büntetőeljárási emberi jogi védelem Európában (előadók: Kiss Anna – Törő Andrea)
szeptember 20.
A gyerekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények és a pedofília kapcsolata (előadók: Virág György – Szabó Judit)
október 16.
Kihívások és trendek az online szexuális gyermekbántalmazási tartalmak kezelésében (előadó: Meggyesfalvi Boglárka)
október 25.
A rablások büntetőjogi és kriminológiai jellemzői (előadó: Nagy László Tibor)

 

 VI. INTÉZETI KIADVÁNYOK

1. Intézeti kötetek 

A beszámolási időszakban egy kiadvány jelent meg az Intézet saját kiadásában. 

1. Kriminológiai Tanulmányok 60. kötet (szerk.: Barabás A. Tünde)
    OKRI, Budapest, 2023
    https://okri.hu/images/stories/KT/KT60_2023/KT60_web.pdf

Kiadványunkat az MTA IX. Gazdaság‐ és Jogtudományok Osztályának Állam‐ és Jogtudományi Bizottsága 2023. június 1‐jétől a B kategóriás folyóiratok közé sorolta.

 

2. Intézeti Hírlevél

Intranetes Hírlevelünkben heti rendszerességgel tájékoztatjuk a kollégákat az aktuális intézeti programokról, a könyvtári újdonságokról, személyi hírekről, emellett – kutatóink önálló aktivitásának és könyvtárvezetőnk kiváló kapcsolatápolásának eredményeként – több, időszakos nyílt hozzáférésű online szakmai folyóiratra is felhívjuk a figyelmet.

A szakmai hírek mellett idén is számos külső hírlevél tartalmát, hazai és nemzetközi folyóiratok publikációs felhívását, cikkeit osztottuk meg kollégáinkkal. Rendszeres tájékoztatást nyújtunk különféle konferenciákról és egyéb eseményeken való részvételi lehetőségekről.
Az Ügyészségi Intranet segítsége révén az ügyészi szervezettel is lehetőség nyílik információ-cserére, többek között az ügyészségi továbbképzés keretében zajló szakmai rendezvényeink meghirdetésére.

 

 VII. KAPCSOLATTARTÁS, TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTÉS

 
1. Konferenciák

1.     február 28., online
A konferencia címe: Bűncselekmények Áldozatainak Napja: „Az emberi jogi védelem Európában”
Szervezők: MKT Viktimológiai Szekció–OKRI–NKE

2.
  október 11., Igazságügyi Palota díszterem
A konferencia címe: A szakértői bizonyítás a jogalkalmazás tükrében
Szervező: OKRI
3.   november 8., OKRI
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat jegyében
A konferencia címe: Magyar Tudomány Ünnepe 2023: „Tudomány: Válaszok a globális kihívásokra” – „Emberi jogok a 21. században”
Szervező: OKRI–KRE–MJÁT
4.   november 8., OKRI
Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat jegyében
A konferencia címe: Magyar Tudomány Ünnepe 2023: „Tudomány: Válaszok a globális kihívásokra” – „A bűncselekményből eredő vagyon elvonásának (visszaszerzésének) aktuális kérdései”
Szervező: TK JTI–OKRI

 

2. További rendezvények

2.1.  

Az OKRI Tudományos Tanácsának ülése
   Igazságügyi Palota díszterme, Budapest, február 22.
A szakértői bizonyítás a jogalkalmazás tükrében
   kerekasztal-megbeszélés, OKRI, április 20.
Az emberkereskedelem jelensége a Covid19-pandémia árnyékában
   kerekasztal-megbeszélés ügyészségi képviselőkkel, OKRI, május 23.
Az emberkereskedelem jelensége a Covid19-pandémia árnyékában
   kerekasztal-megbeszélés rendőrségi képviselőkkel, OKRI, június 27.
A szexuális erőszak bizonyításával kapcsolatos problémák a vádemelést megelőző eljárás során
   fókuszcsoportos interjú, OKRI, szeptember 26.
Védelem a büntetőügyekben – Király Tibor emlékére
   kerekasztal-beszélgetés, OKRI, december 13.

 
2.2. Kutatóink idén is részt vettek kutatásaikhoz kapcsolódó, az Intézeten kívüli rendezvényeken, így például:

• Június 9-én részt vettünk az ORFK Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Főosztálya által szervezett, A gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények – kiemelt figyelemmel az online térben történő elkövetésre – szakszerű és hatékony nyomozása, valamint ezen cselekmények megelőzése című kerekasztal-beszélgetésen.
• November 17-én a Rendőrség XIII. kerületi Igazgatási Központja adott helyet annak a kerekasztal-beszélgetésnek, amelynek keretében A gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények tárgyában tervezett együttműködési megállapodás előkészítése történt meg Intézetünk, illetve az ORFK Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Főosztálya között.
• Kutatóink közreműködésével tárgyévben is történt szakmai egyeztetés a BNSOR nemzetközi megfeleltetési rendszerrel kapcsolatban.
• Kutatóink a beszámolási időszakban is több alkalommal képviselték Intézetünket az ügyészség és a rendőrség szakmai értekezletein.
• Egy kutatónk képviselte az OKRI-t a NAV-nál, feketekereskedelem/feketepiac elleni küzdelem (illegális dohánytermékek, nemzeti dohányboltokat érintő hatósági ellenőrzések) témában.

3. Kutatóink egyéb tudományos tevékenységei

Az Intézet számos kutatója lát el további szakmai, közéleti feladatot. A tárgyévben megemlíthető érdemi tevékenységek (a teljesség igénye nélkül):

• Részvétel Legfőbb Ügyészség továbbképzésein és tréningjein (vezetői, személyügyi, gazdasági, munka- és tűzvédelmi, sajtószóvivői).
• Tanulmányok, szakcikkek lektorálása (Magyar Rendészet, Belügyi Szemle, IJOTEN, Ügyészek Lapja, Ügyészségi Szemle, European Journal on Criminal Policy and Research).
• Szakmai egyeztetés a gyermekvédelmi tárgyú törvények módosítása tárgyában (Országgyűlés, kodifikáció).
• Kozma Sándor Tudományos Pályázat és egyéb tudományos pályaművek bírálata.
• MTA Alumni program keretén belül ismeretterjesztő előadás tartása 11. évfolyamos középiskolásoknak az emberkereskedelem veszélyeiről.
• Gimnáziumi pályaorientációs előadáson a kriminológia területét érintő szakmák bemutatása.
• Egy munkatársunk a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetségében lát el oktatási és képzési vezetőként feladatokat.

4. Tudománynépszerűsítés közösségi (online) felületen

Az OKRI Facebook oldalára a beszámolási időszakban az intézet tevékenységével kapcsolatban több megosztásunk is felkerült, amely honlapunk látogatottságát is növelte.
A konferenciáink népszerűsítésén kívül hírt adtunk például a Kriminológiai Tanulmányok legújabb számának és a Belügyi Szemle tematikus számának megjelenéséről is, amelyben az OKRI legújabb kutatási eredményeiről számoltunk be.
A Belügyi Szemle havonta megjelenő online hírlevelében rendszeresen küldünk tájékoztatást az Intézet tevékenységéről („OKRI Hírek” rovat), amely lehetővé teszi, hogy társszervezetek is értesüljenek tervezett programjainkról, jobban megismerjék tevékenységünket, eredményeinket. 

 VIII. HONLAP


Honlapunk széles körűen teljesíti tájékoztatási feladatát, többek között: 

  beszámolunk az Intézet sokrétű tevékenységéről („Kutatások”, „Munkatervek”, „Beszámolók”);
  folyamatosan hírt adunk aktuális hazai és nemzetközi rendezvényekről („Események”);
  minden kutatónk önálló, személyes felülettel rendelkezik, ahol adatait frissítheti, tanulmányait elhelyezheti, egyéb információt közölhet;
  kiadványaink („Kriminológiai Tanulmányok”, „OKRI kötetek”, „Kutatók könyvei”; „Időszaki kiadványok”) népszerűsítése mellett egyre több kötetet teszünk hozzáférhetővé teljes terjedelmében (a szerzői jogokra tekintettel másolásvédett korlátozással);
  betekintést nyújtunk az Intézet életébe, híreink mellett egy-egy emlékezetes eseményt is megörökítünk („Intézeti aktualitások”);
  az érdeklődők számára programokkal és egyéb megoldásokkal segítjük elő a behatároltabb keresést (KT-repertórium, Kutatások, Könyvtárprogram stb.), illetve kulcsadatokkal könnyítjük a nemzetközi keresőszerverek (Google, Yahoo stb.) találati esélyeit;
  a honlap angol nyelvű változata a külföldi érdeklődők böngészését segíti;
  mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, partneroldalakkal együttműködve, egyre több külső link mutat Intézetünk honlapjára, így mi is közzétesszük a „Hasznos linkek” rovatban számos szervezet, intézmény elektronikus elérhetőségét.


A visszajelzések szerint honlapunk felhasználóbarát, informatív és megjelenésében is méltó egy európai rangú kutatóintézethez.


 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
május 29.

Szakmai fórum


A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés

Előadó: Solt Ágnes


Regisztráció
(2024. május 22-ig)


A rendezvény nem sajtónyilvános!

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. május 16. csütörtök, 08:34:15.