Archívum

             2020  2015       2010
  2019  2014 2009
  2018  2013 2008
  2017  2012 2007
2021       2016       2011    2006     

 

 

 

 

 


 

BESZÁMOLÓ

az OKRI 2021. évi tevékenységéről


 
I. INTÉZETI KUTATÁSOK

(A lezárult kutatások összefoglalói
a 'Kutatások' menüpontban tekinthetők meg.) II. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA


Kutatási eredményeink hasznosítására a beszámolási időszakban is nagy figyelmet fordítottunk. Az eredmények hasznosulásának terepe az elméletalkotásban való közreműködés, valamint a kutatási eredmények oktatói tevékenység során (ügyészségi fogalmazók és titkárok továbbképzése, egyetemi, főiskolai oktatómunka, posztgraduális képzések stb.), illetőleg konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken történő megjelenítése. Kutatóink számos szakmai folyóiratban publikáltak, illetve működtek közre szerkesztőként vagy lektorként. Az egyes tudományos szervezetekben végzett aktív tevékenységük meghatározó jelentőségű. Eredményeink, szemléletünk és véleményünk széles körű megismertetésével a médiumokban nyilatkozó kutatóink a tárgyévben is részt vettek a lakosság tájékoztatásában.

1. Előadások

Az Intézet kutatói 2021-ben különböző konferenciákon és szakmai fórumokon összesen 74 előadást tartottak. Az előadások közül 12 idegen nyelven hangzott el.
Szakmai elismerésre utal, illetve szakmai készségeket feltételez a szekcióvezetésre felkérés. A beszámolás évében 22 alkalommal kértek fel intézeti kutatót szekcióvezetésre.

2. Publikációk

A tárgyévben összesen 74 publikáció jelent meg kutatóinktól, ebből 10 idegen nyelven. Utóbbiak közül 5 külföldön jelent meg.
Az OKRI kutatói idén 17 könyvfejezetet írtak, 1 monográfiát és 4 intézeti kiadványt tettek közzé, 22 tudományos folyóiratban és 1 konferenciakiadványban publikált tanulmány szerzői voltak. Ezen kívül 11 értekezés jelent meg intézeti kiadványainkban és 10 tanulmány egyéb helyen (absztrakt, az intézet honlapján túli, egyéb internetes felület stb.). Munkatársainkat 12 alkalommal kérték fel különböző szakmai kötetek, folyóiratok szerkesztésére is. Egyre jellemzőbb, hogy a kiadványok egy része nyomtatott formában nem jelenik meg, csak a világhálón érhető el. Örvendetes ezért, hogy az intézeti kutatók kihasználják az internet adta rugalmas publikálási lehetőségeket is.


3. Szakmai együttműködésekben, hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel

1. Nemzetközi együttműködések

  COE HELP (Council of Europe Human Rights Education for Legal Professionals) projekt az Európa Tanáccsal és a Legfőbb Ügyészséggel közösen


2. Nemzeti szakmai-intézményi együttműködések

  Országos Bírósági Hivatal – folytatólagos együttműködés.
  Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács – folytatólagos együttműködés.
  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága – folytatólagos együttműködés.
  MTA ÁJB Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság – folytatólagos együttműködés.
  Belügyminisztérium – a BM által szervezett Emberkereskedelem Elleni Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO kerekasztal-ülésein való részvétel. Az emberkereskedelem elleni stratégia előkészítő munkaanyagainak véleményezése. Az emberkereskedelem témában a BM által szervezett tréning tematikájának kialakításában és megvalósításában való részvétel.
  Az ELTE Pszichológiai Intézete Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás Kutatócsoportjának (korábban Kriminológiai Pszichológiai Kutatócsoport) munkájában való részvétel, különös tekintettel a kriminológiai témájú kutatásokra.
  Részvétel az ügyészi szervezet 150 éves évfordulója alkalmából megrendezett esemény-sorozatban (konferencia és kiadvány).


3. Pályázatok

A beszámolás évében nem volt sikeres pályázat. Egy pályázat folytatódott:

1.   Benyújtás éve: 2020
Megjelölése: EU, HERCULE-TC-AG-2020, Project Number: 101014783
Címe és témája: Corruption risk, risk of corruption? Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption
Eredmény: sikeres

 

4. Szakmai testületekben végzett tevékenység

Az Intézet kutatóinak szakmai elismertségét jelzi a különböző szakmai szervezetek és testületek munkájában történő részvételre való felkérés, és az ezekben való hatékony közreműködés. A kutatók többsége tagja és/vagy tisztségviselője a kutatási témájával összefüggő profilú, egy vagy több hazai vagy nemzetközi szervezetnek.

Az Intézet munkatársai 2020-ban a következő szakmai testületek munkájában vettek részt:

Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézete KHA
European Expert Network on Terrorism (EENet)
European Forum for Restorative Justice
European Society of Criminology
Fényes Elek Társadalomstatisztikai/Társadalomtudományi Egyesület
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület – Műtárgyhamisítás elleni munkacsoport
Independent Academic Research Studies
International Journal of Information Security and Cybercrime (IJISC)
Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK Finkey Ferenc Bűnügyi Tudományok Kutatóintézete
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekció
Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció
Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Bizottsága
Magyar Pszichológiai Társaság Igazságügyi és Kriminálpszichológiai Szekció
Magyar Rendészet
Magyar Rendészettudományi Társaság
Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat
MTA Bolyai Társaság
MTA Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság
MTA Büntetőjogi Albizottság
MTA Köztestülete
MTA Rendészeti Albizottság
MTA SLYFF
Nemzeti Tehetség Program, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
NKE Rendészettudományi Kari Doktori Tanács
Pro Futuro
Rendészeti Szemle
Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság
Ügyészek Lapja
Ügyészek Országos Egyesülete
Ügyészségi Szemle
 

5. Oktatás

1. Oktatási tevékenység 

1.1. Az OKRI kutatói az alábbi felsőoktatási intézményekben oktatnak rendszeresen:

  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszék
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar
  ELTE ÁJK Szakkollégium (JÖSz)
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézet
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológia Tanszék
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Büntetőjogi Tanszék
  Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
  Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolap 
  Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar


1.2. Oktatott tantárgyak, kurzusok:

  Alkalmazott kriminológia
  "Asset Recovery"
  „Bűncselekmények és bűnelkövetők” kurzus
•    „Bűnbe esett irodalmi hősök” kurzus
•    A bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata
  Büntetőjog
  "Combating Cybercrime, Corruption and Money Laundering"
  Családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás (erőszakos bűnözés kurzuson)
  „Döntéseink pszichológiája: a tárgyalás kettéosztása és a társadalomtudományi szakértő szerepe” (kurzus)
  Elméleti kriminológia
•    „Erőszak és bűnözés” kurzus
  "Humanitarian Response Manager Training"
  "Integrity Testing"
  kiszolgáltatott áldozatok szituáció-orientált rendészeti kezelése
  “Introduction to Criminal Sciences”
  “Introduction to Criminal Law and Criminology”
  “Introduction to Criminal Procedure Law and Forensic Sciences”
  Kapcsolati/családon belüli erőszak
•    Kiszolgáltatott áldozatok szituáció-orientált rendészeti kezelése
  Kriminálpszichológia
  A környezet bűnözés elleni nemzetközi és hazai fellépés
  Resztoratív módszerek alkalmazása a rendészeti munka és a büntetés-végrehajtás során
  Személyek a büntetőeljárásban (szeminárium)
  Viktimológia / "Victimology"


2. Ügyészségi képzési tevékenység

Az Intézet kutatói a beszámolási évben is részt vállaltak az ügyészség képzési tevékenységében: 5 alkalommal szervezett Intézetünk olyan rendezvényt a Legfőbb Ügyészség támogatásával, amelyen az ügyészek továbbképzésének keretében kreditpont volt szerezhető, továbbá 1 szakmai továbbképzést tartottunk külső helyszínen.

  Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Expert evaluation
március 22–23., online nemzetközi workshop
  Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results
– június 21–22, online nemzetközi workshop
  A kapcsolati erőszak elmúlt 8 éve a joggyakorlat tükrében
– július 16., továbbképzés, Siófoki Járási Ügyészség
  Természetkárosítás a jogalkalmazók aspektusából
– október 12., online konferencia
  Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Tapasztalatcsere különböző országok esetein keresztül
– november 22–23., kétnapos nemzetközi tréning
  A Magyar Tudomány Ünnepe 2021 – „Pandémia és bűnözés”
– november 24., online konferencia 
6. Tömegkommunikációs szereplések

Nyilvántartásunk szerint 2021-ben összesen 52 regisztrált alkalommal szerepeltek az Intézet kutatói szakértőként a nyomtatott és az elektronikus médiában: 3-szor a nyomtatott sajtó hasábjain, 14-szer a rádióban, 20 esetben valamely televízió csatornáján, és 15 alkalommal az interneten történt média-megjelenés.
Az Intézet kommunikációs tevékenységéről, valamint a Legfőbb Ügyészség és az Intézet kommunikációjának összehangolásáról sajtószóvivői, illetve helyettes sajtószóvivői kinevezéssel egy-egy kollégánk gondoskodik.


 

III. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK

 

A bel- és külföldi kapcsolatok mutatója többek között a konferencia-részvétel, a különféle hazai és nemzetközi konferenciákon való előadástartás, az oktatás, valamint a különböző szervezeti tisztség, tagság és szereplés.

1. Az OKRI belföldi kapcsolatai

Az Intézet magyarországi kapcsolatai általánosságban a korábbi évekhez hasonlóan alakultak.

A legszorosabb kapcsolat továbbra is a Legfőbb Ügyészséggel és általában az ügyészségi apparátussal volt. A munkatervi projektek közel egyharmadát (tíz kutatás) kezdeményezte az Ügyészség. A Legfőbb Ügyészség év közbeni felkérése alapján – a munkatervi kutatások mellett – öt további feladatot végeztünk el és egy nemzetközi projektben képviseltük az ügyészi szervezetet.

A tárgyévben is folytatódott a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetével (TK JTI), valamint az Országos Bírósági Hivatallal közös szakmai együttműködés.

A Legfőbb Ügyészség képviselőjeként rendszeres részvételünk a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság rendes ülésein, valamint a soron kívüli eljárásokban a minősítési javaslatok elektronikus elkészítése során, ezen kívül rendszeres a részvétel a Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Bizottságának ülésein is.

Egy kutatónk idén elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját.

Az Intézet több kutatója lát el szakfelelősi és oktatói feladatokat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézete szervezésében meghirdetett, angol nyelvű Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász képzésben.

A beszámolási időszakban – a hatályos járványügyi rendelkezések betartása mellett – öt szakmai gyakornokot fogadott az intézet (PPKE JÁK, ELTE TTK, NKE ÁNTK).

Kutatóink hagyományosan a felsőoktatási intézmények munkájában is részt vesznek, többen egyetemi rangot viselnek.

2021-ben a kutatók 71 alkalommal vettek részt olyan belföldön – zömében online formában – rendezett konferencián, illetve kerekasztal- vagy szakmai megbeszélésen, ahol külön felkérésre előadást tartottak, és további 58 alkalommal vettek részt belföldi konferencián előadás tartása nélkül.

 

2. Az OKRI nemzetközi kapcsolatai 

A kutatóintézetek életében fontos szerepe van a nemzetközi kapcsolatoknak. Ennek révén kapnak visszacsatolást a kutatók, de ez segíti az OKRI kutatási tevékenységének értékelését is, hiszen nemzetközi projektekben részvételre történő meghívás, egy-egy közös pályázat, vagy egy rangos nemzetközi folyóiratban történő publikálás lehetőségének felajánlása mind-mind arra utal, hogy az Intézet kutatási tevékenységét és szakmai eredményeit értékeli a nemzetközi tudományos közösség. Az idetartozó eredmények számbavételénél meg kell jegyezni, hogy a pandémiás helyzet ebben az évben is jelentősen megnehezítette a személyes részvétellel, illetve jelenléttel járó nemzetközi kapcsolatok fenntartását.

Kutatóink a tárgyévben összesen 42 előadást tartottak különböző konferenciákon, de a szakmai összejövetelek zöme idén csak online formában valósulhatott meg. A járványhelyzet okozta technikai, logisztikai és financiális kihívások ellenére számos alkalommal így is sikerült kutatóinknak nemzetközi rendezvényen képviselni Intézetünket: 3 konferencia-előadást tartottak; az OKRI által megvalósított CRITCOR projekt szervezésében pedig három kétnapos rendezvény (ebből 2 workshop és 1 nemzetközi tréning) aktív résztvevői voltak. Kutatóink 17 esetben vettek részt nemzetközi rendezvényen előadás nélkül.

Az Intézet hagyományosan jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kutatóhely. Az egyik legrégibb és legjobban működő kapcsolat a freiburgi Max-Planck Intézethez fűződik, amellyel immár évtizedek óta folyamatos a tapasztalat- és információcsere, a közös konferenciák szervezése, és az MPI számos esetben fogadott és fogad OKRI kutatót ösztöndíjasként.

A nemzetközi kapcsolattartás keretében az Intézet munkatársai az alábbi fórumokon vettek részt:

  Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Expert evaluation
kétnapos online nemzetközi workshop, az OKRI szervezésében, március 22–23.
  HEUII Procedural Safeguards in Criminal Proceedings and Victims’ Rights: The implementation of the national course: sharing of expectations, presentation of the national page, planning, evaluation
COE Help Strasbourg, online konferencia, május 27.
  Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results
kétnapos online nemzetközi workshop, az OKRI szervezésében, június 21–22.
  Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Tapasztalatcsere különböző országok esetein keresztül
kétnapos online nemzetközi tréning, az OKRI szervezésében, november 22–23.
  Counter-Terrorism, Technology and Development in Africa
International Virtual Conference, szeptember 22.
•    Mapping the Victimological Landscape of the Balkans
online konferencia, november 3. 
  Gewalt in der Familie
Die ungarischen Opfer in Deutschland, online konferencia, november 10.


 

 IV. KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK

 

A beszámolási időszakban 164 kötettel gyarapodott a könyvtár, ebből 108 kötet ajándék, illetve csere útján került a gyűjteménybe. A 164 kötetből 45 kötet külföldi, angol és német nyelvű kiadvány. A könyvtár állománya jelenleg 9644 leltári egység.
   Könyvtárvezetőnk az idei évben részt vett a Könyvtári Intézet által szervezett „Szerzői jog a könyvtárakban” című akkreditált továbbképzésen, az EISZ COMPASS+ adatbázisra vonatkozó továbbképzésen, valamint a „3 lépésben a könyvtárak társadalmi felelősségvállalásáról” című online konferencián. Előadóként meghívást kapott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciójának A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együtt-működés a hazai szakkönyvtári hálózattal V. – A jogtudományi kutatás és kutatástámogatás hagyományos és 21. századi lehetőségei – magyarországi körkép című konferenciájára, amelyen az Országos Kriminológiai Intézet Könyvtárának tapasztalatait összegezte az elmúlt két évből.
   Idén sikeresen csatlakoztunk az EISZ-hez, ezen keresztül 2022-ben előfizetünk az Oxford Handbooks Online (OHO) Criminology and Criminal Justice adatbázisra.
    A Büntető Törvénykönyv kommentárja elektronikus kiadvány elérhetővé vált a Jogkódexen keresztül.
   Az idei évben is elérhető volt a Hatályos Magyar Jogszabályok, amely hozzávetőlegesen 400 jogszabályt, 120 legfelsőbb bírósági határozat rendelkező részét és 100 állásfoglalást, illetve 120 versenytanácsi határozat rövid összefoglalóját tartalmazza három nyelven. Szerepelnek rajta nemzetközi egyezmények angolul, illetve ezen az adatbázison keresztül érhető el a Jogesetek Magyarázata című folyóirat is, amelyre intézetünk szintén előfizet.
   Gyűjteményünk gyarapításának egyik fontos forrása a csere és az ajándék. Kiemelkedőnek tartjuk a jó kapcsolattartást a hasonló gyűjtőkörű könyvtárakkal. A cserepartnerek az alábbiak: a freiburgi Max Planck Institute, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Kúria, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtára, az Alkotmánybíróság és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Könyvtára.
   Jó a kapcsolat az Országgyűlési Könyvtárral, ahonnan továbbra is rendszeresen kapjuk a HeinOnline adatbázisból adott témához kapcsolódó cikkeket, tanulmányokat.
   Továbbra is kölcsönös segítségnyújtás áll fenn a Legfőbb Ügyészség, a Fővárosi Főügyészség, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Kúria, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtárával.
   A Legfőbb Ügyészség Könyvtárával továbbra is szoros a szakmai együttműködés, ami részben a közös HunTéka használatból eredő szakmai kérdések, részben könyvtárközi kölcsönzések révén valósul meg. Ezen felül idén is könyvtárunk végezte a Legfőbb Ügyészség lektorált szakmai-tudományos folyóirata, az Ügyészségi Szemle szakirodalmi válogatását, illetve segítséget nyújtott a kutatóknak az MTMT adataik rögzítésében.

Tárgyévben a könyvtár a következő folyóiratokra fizetett elő:

Belügyi Szemle     Sportjog
Börtönügyi Szemle   Ügyészségi Közlöny (online)
Jog – Állam – Politika   Ügyészek Lapja
Jogesetek Magyarázata (online)   Ügyészségi Szemle
Jogtudományi Közlöny   The British Journal of Criminology
Kúriai Döntések   European Journal of Criminology
Magyar Jog   Kriminalistik 
Magyar Jogi Nyelv   Kriminologisches Journal
Magyar Közlöny (online)    Monatsschrift für Kriminologie und Straftrechtsreform
Magyar Pszichológiai Szemle    
Magyar Tudomány    
     

 
 
V. AZ INTÉZET BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE
 


Az Intézet belső továbbképzési rendszerében a tárgyév során a pandémiára reagáló szigorú járványügyi hatósági előírások miatt nem kerültek előadások megrendezésre.

 

 

 VI. INTÉZETI KIADVÁNYOK

1. Intézeti kötetek 

A beszámolási időszakban öt kiadvány jelent meg az Intézet saját kiadásában, három magyar, kettő pedig angol nyelven.

1.   Kriminológiai Tanulmányok 58. kötet
(Szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2021
2.   A láthatatlan emberek. Az emberkereskedelem jelensége Magyarországon
(Szerző: Windt Szandra) OKRI, Budapest, 2021
3.   Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption. Countries’ case studies
(Ed.: Barabás A. Tünde) OKRI, Budapest, 2021
4.   A csekély súlyú és nagy volumenű korrupció elhatárolási szempontjai. Tapasztalatcsere különböző államok esettanulmányai alapján. Tréningkötet
(Szerk.: Farkas Krisztina) OKRI, Budapest, 2021
5.   Distinguishing Criteria between Petty and High-ranking Corruption. Experience-Sharing Training based on case-studies of different states. Training Material
(Ed.: Krisztina Farkas) National Institute of Criminology, Budapest, 2021

 

2. Intézeti Hírlevél

Intranetes Hírlevelünkben heti rendszerességgel tájékoztatjuk a kollégákat az aktuális intézeti programokról, a könyvtári újdonságokról, emellett – kutatóink önálló aktivitásának és könyvtárvezetőnk kiváló kapcsolatápolásának eredményeként – több online szakmai folyóiratra is felhívjuk a figyelmet.
A szakmai hírek mellett idén is számos külső hírlevél tartalmát, hazai és nemzetközi folyóiratok publikációs felhívását, cikkeit osztottuk meg kollégáinkkal. Rendszeres tájékoztatást nyújtunk különféle konferenciákról és egyéb eseményen való részvételi lehetőségekről.

Az Ügyészségi Intranet segítsége révén az ügyészi szervezettel is lehetőség nyílik információcserére, többek között az ügyészségi továbbképzés keretében zajló szakmai rendezvényeink meghirdetésére.

 

 VII. KAPCSOLATTARTÁS, TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTÉS

 
1. Konferenciák

1.     október 12., online
A konferencia címe: Természetkárosítás a jogalkalmazók aspektusából
Szervező: OKRI – Legfőbb Ügyészség

2.
  november 24., online
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat jegyében
A konferencia címe: "Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz". Pandémia és bűnözés
Szervező: OKRI

 

2. További rendezvények

2.1.  

♦  Tudományos Tanács ülése (online)
OKRI, Budapest, február 24.
A Barnahus mint módszer megjelenése a büntetőeljárásban
online kerekasztal-beszélgetés, OKRI, Budapest, április 7.
A gyermekprostitúció kriminológiai és szociológiai jellemzői
kerekasztal-beszélgetés, OKRI, október 8.
A leplezett eszközök eredményének bizonyítékkénti felhasználhatóságának korlátai a hazai bírói gyakorlatban
kerekasztal-beszélgetés, OKRI, október 19.
A pedofília kapcsolata a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel
fókuszcsoportos megbeszélés, OKRI, Budapest, október 20.

 
2.2. Kutatóink számos más helyszínen is részt vettek kutatásaikhoz kapcsolódó rendezvényeken, így például:

• Kutatóink közreműködésével tárgyévben is történt szakmai egyeztetés a BNSOR nemzetközi megfeleltetési rendszerrel kapcsolatban.
• Az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat szervezésében A gyermekkereskedelmi áldozatok azonosításának, ellátásának kérdései című kerekasztal-beszélgetésen való részvétel.
• Kutatónk bemutatta az Intézetet az Óbudai Egyetem Humanitárius Menedzser Képzés hallgatóinak.
• Kutatás-előkészítő megbeszélésen egy kutatónk képviselte az OKRI-t Az afro-amerikaiak felszabadítási és egyenjogúsítási mozgalmainak társadalmi és ideológiai bázisa témában.
• Két alkalommal került sor a Legfőbb Ügyészség szervezésében a „Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem az ügyészségen” című, BBA-5.3.3/10-2019-00007 számú projekt keretében a „V4 országok igazságügyi képzése a cyberbűncselekmények, a korrupció és a pénzmosás témakörében” című angol nyelvű képzés tanulmánykötetéhez kapcsolódó online workshopra, amelyen két kutatónk vett részt.
• Több kutatónk idén is oktatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Intézetben által szervezett Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász (LLM) angol nyelvű képzésben.
• Két alkalommal került sor szakmai egyeztetésre az OKRI kutatója és az Országos Rendőr-főkapitányság között, a nemzeti dohányboltok sérelmére elkövetett bűncselekmények témájában.
• Egy fókuszcsoportos megbeszélés és két szakmai kerekasztal-beszélgetés is történt gyermek- és családvédelem témakörben.
• A Belügyminisztérium az OKRI kutatójával együttműködve a beszámolási időszakban is három szemléletformáló tréninget tartott az emberkereskedelem témakörében.
• Egy kutatónk részt vett az ORFK Online kábítószer- és gyógyszerhamisítás elleni munkacsoport Gyógyszerhamisítás elleni almunkacsoportjának szakmai megbeszélésén.
• További egy kutatónk kutatási témájához kapcsolódóan szakmai beszélgetéseket folytatott a Magyar Madártani Intézettel a védett és fokozottan védett állatok mérgezése témában, illetve a WWF Magyarország, a TRAFFIC, valamint a Flora Fauna International szakembereivel projektmegbeszélés keretében egyeztetett büntetőeljárások védett faj esetén témában.

3. Kutatóink egyéb tudományos tevékenységei

Az Intézet számos kutatója lát el egyéb szakmai, közéleti feladatot. Ilyenek (a teljesség igénye nélkül):

• Kozma Sándor Tudományos Pályázat pályaműveinek bírálata.
• MRTT MT pályaművek és videó-pályaművek értékelése.
• OTDK Állam- és Jogtudományi Szekció Büntetőjogi tagozat zsűrielnökök, pályamunkák és prezentációk bírálata.
• NKE RTK Kari Diákköri Tudományos Konferencia dolgozatainak értékelése, zsűrielnökség.
• Az Ügyészség 150 Munkacsoport tagsága.
• Ügyészségi Szakmai Tudományos Konferencián elnökségi tagság.
• Részvétel a jogászképzés színvonalának emelését célzó programban (KRE ÁJK/ Igazságügyi Minisztérium). Az egyetem és a minisztérium közötti szakmai együttműködés keretében a családi-hozzátartozói erőszak vonatkozásában felmerülő közös feladatok koordinálása, kapcsolattartás.
• A nemzeti dohányboltok és az ORFK együttműködésében részvétel: dohányboltok elleni bűncselekmények monitorozása, kommunikációs stratégiák, jogi állásfoglalások, bűnmegelőzés, áldozatvédelem.
• Szakértői egyeztetés az Igazságügyi Minisztériumban az állatvédelmi szabályozás felülvizsgálata céljából.
• Doktori értekezések előopponenciája és opponenciája, bíráló bizottsági tagsága, bírálása – magyar és külföldi hallgatók.
• PhD-konzulens.
• PhD komplex vizsgabizottsági tagság.
• Doktori szigorlati bizottsági tagság.
• Szakmai és szaknyelvi lektorálás, peer review lektorálás, lektori vélemény írása.
• Társ-konzulensi feladatok ellátása.
• Akkreditációs eljárásban látogatóbizottsági tagság.
• Szakértői közreműködések.
• Szakdolgozatok témavezetése – magyar és külföldi hallgatók.
• Gyakornokok instruktori tevékenysége (jelenléti és online).

 

 VIII. HONLAP


Honlapunk széles körűen teljesíti tájékoztatási feladatát, többek között:

  beszámolunk az Intézet sokrétű tevékenységéről („Kutatások”, „Munkatervek”, „Beszámolók”);
  folyamatosan hírt adunk aktuális hazai és nemzetközi rendezvényekről („Események”);
  minden kutatónk önálló, személyes felülettel rendelkezik, ahol adatait frissítheti, tanulmányait elhelyezheti, egyéb információt közölhet;
  kiadványaink („Kriminológiai Tanulmányok”, „OKRI kötetek”, „Kutatók könyvei”; „Időszaki kiadványok”) népszerűsítése mellett egyre több kötetet teszünk hozzáférhetővé teljes terjedelmében (a szerzői jogokra tekintettel másolásvédett korlátozással);
  betekintést nyújtunk az Intézet életébe, híreink mellett egy-egy emlékezetes eseményt is megörökítünk („Intézeti aktualitások”);
  az érdeklődők számára programokkal és egyéb megoldásokkal segítjük elő a behatároltabb keresést (KT-repertórium, Kutatások, Könyvtárprogram stb.), illetve kulcsadatokkal könnyítjük a nemzetközi keresőszerverek (Google, Yahoo stb.) találati esélyeit;
  a honlap angol nyelvű változata a külföldi érdeklődők böngészését segíti;
  mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, partneroldalakkal együttműködve, egyre több külső link mutat Intézetünk honlapjára, így mi is közzétesszük a „Hasznos linkek” rovatban számos szervezet, intézmény elektronikus elérhetőségét.


A visszajelzések szerint honlapunk felhasználóbarát, informatív és megjelenésében is méltó egy európai rangú kutatóintézethez.


 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2023

_____________

 

február 28. (kedd)
17:00–19:00


Emberi jogi védelem Európában

online kerekasztal-beszélgetés


az MKT Viktimológiai Szekciója,

az OKRI és az NKE 
közös szervezésében

Részletek

 

  

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2023. március 17. péntek, 11:45:40.