Archívum

  2015       2010
  2014 2009
  2013 2008
2017  2012 2007
2016       2011    2006

 

 

 

 

 


 

BESZÁMOLÓ

az OKRI 2017. évi tevékenységéről


 
I. INTÉZETI KUTATÁSOK

(A lezárult kutatások összefoglalói
a 'Kutatások' menüpontban tekinthetők meg.) II. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA


A kutatások eredményeinek hasznosítására a beszámolási időszakban is nagy figyelmet fordítottunk. Az eredmények hasznosulásának terepe az elméletalkotásban való közreműködés, valamint a kutatási eredmények oktatói tevékenység során – az ügyészségi fogalmazók és titkárok továbbképzésében, az egyetemi, főiskolai oktatómunkában, valamint a posztgraduális képzésekben –, illetőleg konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken történő megjelenítése. A kutatóink számos szakmai folyóiratban publikáltak, illetve működtek közre szerkesztőként vagy lektorként. Az egyes tudományos szervezetekben végzett aktív tevékenységük meghatározó jelentőségű. Eredményeink, szemléletünk és véleményünk széles körű megismertetésével a médiumokban nyilatkozó kutatóink a tárgyévben is részt vettek a lakosság tájékoztatásában.


1. Előadások

Az Intézet kutatói 2017-ben különböző konferenciákon és szakmai fórumokon összesen 107 előadást tartottak. Az előadások közül 34 idegen nyelven, és 23 külföldön hangzott el.
Szakmai elismerésre utal, illetve szakmai készségeket feltételez a szekcióvezetésre felkérés. A beszámolás évében 24 alkalommal kértek fel intézeti kutatót szekcióvezetésre, ebből 11 esetben idegen nyelvű konferencián.

 

2. Publikációk

A kutatók a tárgyévben összesen 96 publikációt jelentettek meg, ebből tizenkettőt idegen nyelven. Utóbbiak közül 8 külföldön jelent meg.
Az OKRI kutatói idén 19 könyvfejezetet, valamint 2 monográfiát (könyvet, jegyzetet) tettek közzé, 31 tudományos folyóiratban és 6 konferencia kiadványban publikált tanulmány szerzői voltak. Ezen kívül 8 értekezés jelent meg intézeti kiadványainkban és 18 tanulmány egyéb helyen (absztrakt, az intézet honlapján túli, egyéb internetes felület stb.), továbbá 12 alkalommal kérték fel munkatársainkat különböző szakmai kötetek szerkesztésére is. Egyre jellemzőbb, hogy a szakmai folyóiratok egy része nyomtatott formában nem jelenik meg, csak a világhálón érhető el. Örvendetes ezért, hogy az intézeti kutatók kihasználják az internet adta rugalmas publikálási lehetőségeket is.


3. Szakmai együttműködésekben, hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel

3.1. Szakmai együttműködések

– Az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Kriminológiai Intézet között 2017. október 17. napján együttműködési megállapodás aláírására került sor.
– Internetes Jogtudományi Enciklopédia
Együttműködő intézmény: MTA TK Jogtudományi Intézet
– A gyógypedagógusi igazságügyi szakértői tevékenység szakmai protokolljának kidolgozása
Együttműködő intézmény: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
– PoMigra – Politically Motivated Crimes related to Migration
Együttműködő intézmények: BKA Extremismus Forschungsstelle, EENeT Office, OCCAM és más nemzetközi egyetemek és intézetek
– MargIn – Tackle Insecurity in Marginalized Areas
Együttműködő intézmények: Universitat de Barcelona, Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Università di Milano–Bicocca, EuroCrime, University College London TNS BMRB, Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
– Vigilantism against Migrants and Minorities
Együttműködő szervezetek: Oslói Egyetem, Tomas Masaryk Egyetem (Brno), GLOBSEC Institute (Bratislava)

3.2. Pályázatok

A beszámolás évében egy kutatási pályázatot nyújtottunk be, és két további (2014. illetve 2016. években) benyújtott pályázat megvalósítása folyamatosan teljesül.

1. Benyújtás éve: 2014
Megjelölése: HORIZON 2020
Címe és témája: A bűnözéstől való félelem
Együttműködő partnerek: Barcelonai Egyetem, Departament d’Interior de la Generalitat de Cataluny, Università di Milano – Bicocca, EuroCrime (Italy University College London TNS BMRB (UK), Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (France)
2.  

Benyújtás éve: 2016
Megjelölése: Internal Security Fund, 2016–2017
Címe és témája: PoMigra (Politically motivated crime in the light of current migration flows)
Együttműködő partnerek: BKA Extremismus Forschungsstelle, EENeT Office, OKRI, OCCAM és más nemzetközi egyetemek és intézetek

3. Benyújtás éve: 2017
Megjelölése: KÖFOP 2016/246/NKE-RTK
Címe és témája: Rendészettudományi Doktori Iskola Műhely (Alprojekt: A kulturális javak védelmének rendészeti eszközrendszere)
Együttműködő partnerek: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 

4. Szakmai testületekben végzett tevékenység

Az Intézet kutatóinak szakmai elismertségét jelzi a különböző szakmai szervezetek és testületek munkájában történő részvételre való felkérés, és az ezekben való hatékony közreműködés. A kutatók többsége tagja és/vagy tisztségviselője a kutatási témájával összefüggő profilú, egy vagy több hazai vagy nemzetközi szervezetnek.

Az Intézet munkatársai 2017-ben a következő szakmai testületek munkájában vettek részt:

Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézete KHA
American Society of Criminology
Balkan Criminology Network
Börtönügyi Szemle
Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa
ESZTER Közhasznú Alapítvány
EUCPN (EU Crime Prevention Network)
European Expert Network on Terrorism (EENet)
European Forum for Restorative Justice
European Journal of Probation, Editorial Board
European Society of Criminology
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
Fényes Elek Társadalomstatisztikai/Társadalomtudományi Egyesület
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület – Műtárgyhamisítás elleni munkacsoport
Independent Academic Research Studies
International Bullying Prevention Associaton
International Society of Criminology
Iustum Aequum Salutare
KRE ÁJK Tudományos Diákköri Tanács
Magyar Börtönügyi Társaság
Magyar Büntetőjogi Társaság
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat
Magyar Jogászegylet Büntetés-végrehajtási Jogi Szakosztály
Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület
Magyar Katonai Jogi és Hadi Jogi Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekció
Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció
Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Bizottsága
Magyar Pszichológiai Társaság
Magyar Pszichológiai Társaság Igazságügyi és Kriminálpszichológiai Szekció
Magyar Rendészet
Magyar Rendészettudományi Társaság
Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat
Magyar Szociológiai Társaság
Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testülete
MTA Bolyai Társaság
MTA Gazdasági és Jogtudományok (IX) Osztály ÁJB Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság
MTA Köztestülete
MTA SLYFF
MTA Társadalomtudományi Kutató Központ (MTA TTK)
NKE Egyetemi Doktori Tanács
NKE Kutatási Tanács, Rendészettudományi Kollégium
Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány
Policing & Society – Advisory Board
Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság
Ügyészek Lapja
Ügyészek Országos Egyesülete
Ügyészségi Szemle

 

5. Oktatás

5.1. Oktatási tevékenység 

Az OKRI kutatói az alábbi felsőoktatási intézményekben oktatnak rendszeresen:

• ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszék
• ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája
• Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar – Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
• Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézet
• Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológia Tanszék
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola
• Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

 
5.2. Oktatott tantárgyak, kurzusok

• az elméleti kriminológia alapproblémái
• az iskolai és online kortárs bántalmazás jelensége, megelőzése és komplex kezelése
• büntetőjog
• büntetés-végrehajtási jog
• európai büntetés-végrehajtási jog
• európai büntetőjog
• jogesetmegoldó és büntetőjog szeminárium
• kriminálpszichológia
• kriminológia
• nemzetközi büntetőjog
• nemzetközi kutatások kötelező elemei és lehetséges problémái; tervezés, megvalósítás, koordináció, disszemináció, evaluáció
• pönológia
• személyek a büntetőeljárásban

5.3. Ügyészségi képzési tevékenység

Az Intézet kutatói a beszámolási évben is részt vállaltak az ügyészség képzési tevékenységében. Két alkalommal tartottak előadást:

március 22.
Igazságügyi együttműködés (fogalmazóképzés)
Magyar Ügyészképző Központ, Kiss Anna

március 27.
Bűnügyi jogsegély
Magyar Ügyészképző Központ, Kiss Anna

Négy alkalommal szervezett Intézetünk olyan egész napos rendezvényt, amelyen az ügyészek továbbképzésének keretében kreditpont volt szerezhető.

  

6. Tömegkommunikációs szereplések

Nyilvántartásunk szerint 2017-ben összesen 62 regisztrált alkalommal szerepeltek az Intézet kutatói szakértőként a nyomtatott és az elektronikus médiában.

Ebből:   7 esetben a nyomtatott sajtó hasábjain,
           17 esetben a rádióban,
           30 esetben valamely televízió csatornáján, és
             8 esetben az interneten történt média megjelenés.


 

III. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK

 

A bel- és külföldi kapcsolatok mutatója többek között a konferencia-részvétel, a különféle hazai és nemzetközi konferenciákon való előadástartás, az oktatás, valamint a különböző szervezeti tisztség, tagság és szereplés.

1. Az OKRI belföldi kapcsolatai

Az Intézet magyarországi kapcsolatai általánosságban a korábbi évekhez hasonlóan alakultak.

A fókuszcsoport kvalitatív kutatási módszer alkalmazása – a külső szakmai résztvevőkkel való közvetlen munkakapcsolat révén – a tárgyévben is erősítette szakmai kapcsolatainkat.

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Központ Jogtudományi Intézetével (MTA TK JTI) még 2014-ben kötött szakmai együttműködés idén folytatódott. A közös konferenciasorozat eredményeit publikáló kiadvány a tárgyévben lát napvilágot, és mindkét intézet honlapján elérhető.

A legszorosabb együttműködés továbbra is a Legfőbb Ügyészséggel és általában az ügyészségi apparátussal volt. Ebben az évben a folyamatban volt összes projekt több mint egyharmadát (36,3%-át, 16 feladatot) kezdeményezte az ügyészi szervezet. A munkatervi projektek közül 16-ot az Ügyészség (hármat a Legfőbb Ügyészség és tizenhármat a megyei főügyészségek) kezdeményezett, egy kutatás pedig együttműködés keretében valósult meg. A Legfőbb Ügyészség év közbeni felkérése alapján – a munkatervi, illetve a munkaterven felül végzett kutatások mellett – öt további anyag készült.

Kutatóink hagyományosan a felsőoktatási intézmények munkájában is részt vesznek, többen egyetemi rangot viselnek.

2017-ben a kutatók 84 alkalommal vettek részt olyan belföldön rendezett konferencián, illetve kerekasztal- vagy szakmai megbeszélésen, ahol külön felkérésre előadást tartottak, és további 126 alkalommal vettek részt belföldi konferencián előadás tartása nélkül.

 

2. Az OKRI nemzetközi kapcsolatai 

A kutatóintézetek életében fontos szerepe van a nemzetközi kapcsolatoknak. A külföldi kapcsolatok révén kapnak visszacsatolást a kutatók, de ez segíti az OKRI kutatási tevékenységének értékelését is, hiszen nemzetközi projektekben részvételre történő meghívás, egy-egy közös pályázat, vagy egy rangos nemzetközi folyóiratban történő publikálás lehetőségének felajánlása mind-mind arra utal, hogy az OKRI kutatási tevékenységét és szakmai eredményeit értékeli a nemzetközi tudományos közösség.

Az OKRI kutatói 23 alkalommal tartottak előadást külföldön rendezett konferencián, workshopon, vagy szakértői megbeszélésen. Ugyanakkor összesen 34 alkalommal tartottak idegen nyelven előadást. 11 alkalommal vettek részt továbbá előadás tartása nélkül külföldi konferencián. A konferencia-részvételek egy részét a Legfőbb Ügyészség finanszírozta, a kutatók a pályázati pénzekből, illetve más forrásból fedezték, részben pedig a meghívó fél járult hozzá a költségekhez.

Az Intézet hagyományosan jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kutatóhely. Az egyik legrégibb és legjobban működő kapcsolat a freiburgi Max-Planck Intézethez fűződik, amellyel immár évtizedek óta folyamatos a tapasztalat- és információcsere, a közös konferenciák szervezése, és az MPI számos esetben fogadott és fogad OKRI kutatót ösztöndíjasként. A tárgyévben is két intézeti kutató nyert kutatási ösztöndíjat az MPI-be, további egy kutató pedig – az Európai Unió Bírósága meghívására – az Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) kétnapos továbbképzésén vett részt Luxemburgban.

A freiburgi Max Planck Intézet partner csoportjaként 2013-ban alapított Balkan Criminology Network 2017. szeptember 21–23. között Budapesten, Intézetünkben rendezte éves konferenciáját. A Balkan Homicide Study keretében a jövő évi kutatás előkészítéseként projektmegbeszélésre került sor, amelynek az MPI adott otthont 2017. november 26–28. között. Ezen – a Max Planck Intézet finanszírozásában – két kutatónk vett részt.

Az OKRI kutatóinak feladata volt ebben az évben a MARGIN projekt nemzetközi zárókonferenciájának megszervezése és lebonyolítása. 130 fő, közöttük 80 külföldi résztvevő közreműködésével 2017. április 3–5. között került megrendezésre a budapesti projektzáró konferencia. Ezt követően kétnapos, kutatást lezáró workshopot szerveztünk az OKRI-ban a partnerintézmények kutatóinak részvételével.

Nemzetközi kapcsolatainkat erősíti az Intézetben látogatást tevő, előadást tartó vagy itt kutatást folytató külföldi kollégák jelenléte is.

Robin A. Robinson, a UMass Dartmouth egyetem szociológiaprofesszora Fulbright kutatói ösztöndíja keretében 2017–2018-ban Magyarországon folytat vizsgálatot az erőszakos szexuális bűncselekmények tárgyában. Ennek részeként 2017 szeptemberében és októberében az Országos Kriminológiai Intézetben végezte kutatásait.

Lee Jong-Hyup vezérőrnagy és Shin Jae-Lyong őrnagy, a Koreai Köztársaság Nemzetvédelmi Minisztérium Bűnügyi Nyomozó Parancsnoksága képviselőinek vezetésével májusban koreai delegáció látogatott az Intézetbe, kapcsolatfelvétel és szakmai konzultáció céljából.

Dr. Lyu Quing egyetemi docens, a kínai People’s Public Security University of China (PPSUC) oktatója kutatónk meghívására márciusban előadást tartott Intézetünkben.

Thomas Lenz berlini ügyész és Maria del Carmen Orenes Barquero büntető ügyszakos spanyol bíró – az Országos Bírósági Hivatal felkérésére, az EJTN csereprogramja keretében – szeptemberben szakmai látogatás tett intézetünkben.

A nemzetközi kapcsolattartás keretében az Intézet munkatársai az alábbi fórumokon vettek részt:

– Oversight of the Rule of Law in the European Union: Opportunities and Challenges
január 16., Bingham Center for the Rule of Law, London, UK
– Facing All the Facts
február 27–28., CEJI, Róma, Olaszország
– Margin Conference: Tackle Insecurity in Marginalized Areas
április 3–5., Hotel Buda-Mercure, Budapest
– Margin nemzetközi workshop
április 6–7., OKRI, Budapest
– Pomigra Project meeting
május 2., Wiesbaden, Németország
– Regional meeting of the PoMigra Project in Budapest
május 5., Budapest
– Reappraising EU Security Policy: Effectiveness, Rule of Law and Human Rights in Countering Terrorism and Crime
május 12., Center for European Policy Studies, Brüsszel, Belgium
– Project meeting and pilot workshop, CO-Minor-IN/QUEST II., EU Justice Programme
június 14., Leuven, Belgium
– International Law and Global Governance in a Turbulent World
július 29., Leuveni Katolikus Egyetem, Leuven, Belgium
– Populism, Extremism and Threats to Humanism
augusztus 5., Humanists UK, London, UK
– The Rule of Law: Where are We Heading?
szeptember 14–15., Center for Economic Analyses, Szkopje, Macedón Köztársaság
– 4th Annual Conference of Balkan Criminology: Victimology and Victim Protection in the Balkans
szeptember 21–24., OKRI, Budapest
– Vigilantism – First Research Project meeting
szeptember 25–27., Pozsony, Szlovákia
– Academic Freedom and the Rule of Law
október 17., CEU, Budapest
– Globális biztonságpolitikai kérdések az interneten, különös tekintettel Magyarország és Kína kapcsolatára
november 14–15., Legfőbb Ügyészség, Budapest
– Annual Conference of American Society of Criminology
november 17., Philadelphia, PA, USA
– Pomigra Project meeting
november 14–17., Wiesbaden, Németország

 

 IV. KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK

 A könyvtár állománya 9244 leltári egység. 

2017-ben 122 kötettel gyarapodott a könyvtár. Gyűjteményünk bővülésének egyik fontos forrása a csere és az ajándék: a tárgyévben 22 kötet került ezúton Intézetünkbe. Ebből 30 kötet külföldi, angol és német nyelvű kiadvány, de néhány olasz dokumentummal is bővült könyvtárunk.
Kiemelkedőnek tartjuk a jó kapcsolattartást a hasonló gyűjtőkörű könyvtárakkal. A cserepartnerek az alábbiak: a freiburgi Max Planck Institute, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Kúria, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, valamint az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének könyvtára. A Legfőbb Ügyészség, a Fővárosi Főügyészség, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Kúria, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar könyvtáraival továbbra is kölcsönös segítségnyújtás áll fenn.
Változatlanul jó a kapcsolatunk az Országgyűlési Könyvtárral, ahonnan rendszeresen kapjuk a HeinOnline adatbázisból kutatási témáinkhoz kapcsolódó cikkeket, tanulmányokat. Az idei évben több könyvtárközi kölcsönzést is bonyolítottunk velük.
A beszámolási időszakban is elérhető volt a Hatályos Magyar Jogszabályok, amely hozzávetőlegesen 350 jogszabályt, 120 legfelsőbb bírósági határozat rendelkező részét, 100 legfelsőbb bírósági állásfoglalást, 120 versenytanácsi határozat rövid összefoglalóját tartalmazza három nyelven, továbbá nemzetközi egyezmények szerepelnek benne angolul.
Könyvtárunk idén is elvégezte a Legfőbb Ügyészség 2016 év elejétől megjelenő lektorált szakmai-tudományos folyóiratának, az Ügyészségi Szemlének a szakirodalmi válogatását, illetve – igény esetén – segítséget nyújtott kutatóinknak az MTMT adataik rögzítésében.

Jelenleg a könyvtár a következő folyóiratokra fizet elő: Állam- és Jogtudomány, Belügyi Szemle, Kúriai Döntések, Börtönügyi Szemle, Jogesetek Magyarázata, Magyar Jog, Jogtudományi Közlöny, Ügyészek Lapja, Jog – Állam – Politika, Ügyészségi Közlöny, Magyar Közlöny, Magyar Pszichológiai Szemle, Magyar Tudomány, Pszichológia, The British Journal of Criminology, European Journal of Criminology, Kriminalistik, Kriminologisches Journal, Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. 


V. AZ INTÉZET BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE 


Az Intézet belső továbbképzési rendszerében a tárgyév során az alábbi előadások kerültek megrendezésre:

január 18.     Láthatatlan tényállás? A kapcsolati erőszak büntetőjogi aspektusai
Előadó: Garai Renáta

február 22.   Az életfogytig tartó szabadságvesztés jogalkalmazási gyakorlata
Előadók: Bolyky Orsolya – Nagy László Tibor – Solt Ágnes – Szabó Judit

március 22.   The reform of criminal process in the transitional modernalization of China
Prof. Lyu Quing

május 31.   Mennyi az annyi? Az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos hazai szabályozás kritikus elemei
Előadó: Ritter Ildikó

június 14.   A büntetőeljárás gyorsításáról nemzetközi tapasztalatok tükrében
Előadó: Farkas Krisztina

szeptember 27.   A szakértői bizonyítás jogi és szervezeti keretei mint a szakvélemény hiteltérdemlőségének biztosítékai
Előadó: Kármán Gabriella

október 4.   A viselkedéskultúra helye a kommunikációban
Előadó: Görög Júlia

október 25.   Egy sajátos erőszakos vagyon elleni bűncselekmény: a kifosztás
Előadó: Nagy László Tibor

 

 VI. INTÉZETI KIADVÁNYOK


1. Intézeti kötetek
 

A beszámolási időszakban négy kiadvány jelent meg, kettő az Intézet saját kiadásában, egy-egy kötet pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karával, illetve az MTA TK Jogtudományi Intézettel közös gondozásban.

1. Kriminológiai Tanulmányok 54. kötet
    (Szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2017
2. Szexuális erőszak. Mítosz és valóság
    (Szerk.: Parti Katalin) OKRI, Budapest, 2017
3. A bonis bona discere. Ünnepi kötet Belovics Ervin 60. születésnapja alkalmából
    (Szerk.: Vókó György – Barabás A. Tünde) OKRI–Pázmány Press, Budapest, 2017
4. A negyedik magyar büntetőkódex – régi és újabb vitakérdései
    (Szerk.: Hollán Miklós – Barabás A. Tünde) OKRI–MTA TK JTI, Budapest, 2017

 
2. Intézeti Hírlevél

Intranetes Hírlevelünkben heti rendszerességgel tájékoztatjuk a kollégákat az aktuális intézeti programokról, a könyvtári újdonságokról, emellett – kutatóink önálló aktivitásának és könyvtárvezetőnk kiváló kapcsolatápolásának eredményeként – több online szakmai folyóiratra is felhívjuk a figyelmet.
A szakmai hírek mellett idén is számos külső hírlevél tartalmát, hazai és nemzetközi folyóiratok publikációs felhívását, cikkeit osztottuk meg kollégáinkkal. Rendszeres tájékoztatást nyújtunk különféle konferenciákról és egyéb eseményen való részvételi lehetőségekről.

Az Ügyészségi Intranet segítsége révén az ügyészi szervezettel is lehetőség nyílik információcserére, többek között az ügyészségi továbbképzés keretében zajló szakmai rendezvényeink meghirdetésére.

 

 VII. KAPCSOLATTARTÁS, TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTÉS

 
1. Konferenciák

Nemzetközi konferenciák


1.  

április 3–5., Hotel-Buda Mercure, Budapest
A konferencia címe: Tackle Insecurity in Marginalized Areas
Szervező: OKRI


2.

szeptember 21–24., OKRI, Budapest
A konferencia címe: Victimology and Victim Protection in the Balkans
Szervező: OKRI


3.

november 14–15., Legfőbb Ügyészség Díszterme, Budapest
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat jegyében
A konferencia címe: Globális biztonságpolitikai kérdések az interneten, különös tekintettel Kína és Magyarország kapcsolatára
Szervező: Legfőbb Ügyészség – OKRI


Nemzeti konferenciák


1.  

április 26., OKRI, Budapest
A konferencia címe: A Magyarországról az EU más országaiba irányuló munkaerő-
migráció okai, tendenciái és hatásai a társadalmi biztonságra
Szervező: OKRI


2.

november 16., MTA, Budapest
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat jegyében
A konferencia címe: Emberközpontú tudomány. Emberi jogok érvényesülése a
büntetés-végrehajtásban
Szervező: MTA Büntetés-végrehajtási Albizottsága – Büntetés-végrehajtás
Tudományos Tanácsa – OKRI


3.

november 29., OKRI, Budapest
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat jegyében
A konferencia címe: Iszlám radikalizmus, terrorizmus és az Iszlám Állam globális
perspektívában
Szervező: OKRI

 

2. Egyéb rendezvények


2.1.
Az Intézet kutatási tevékenységének keretébe illeszkedő workshopok, kerekasztal- és fókuszcsoportos megbeszéléseken túl több fontos szakmai rendezvény helyszínéül is szolgált az OKRI a beszámolási időszakban, illetőleg továbbra is helyet biztosítottunk több felkérő szervezet megbeszéléseinek.

• MARGIN projekt fókuszcsoportos interjú
OKRI, Budapest, 2017. február 14.
• Kutatási megbeszélés szlovák partnerrel
OKRI, Budapest, 2017. február 23.
• Tudományos Tanács ülése
OKRI, Budapest, 2017. február 28.
• Dr. Polgár András PhD műhelyvitája
OKRI, Budapest, 2017. március 13.
• Kutatási megbeszélés (cyberdeviancia)
OKRI, Budapest, 2017. március 23.
• Kutatási megbeszélés (kulturális javak)
OKRI, Budapest, 2017. március 23.
• PhD szeminárium
OKRI, Budapest, 2017. március 23.
• Margin workshop
OKRI, Budapest, 2017. április 6–7.
• A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 2017. évi közgyűlése
OKRI, Budapest, 2017. április 21.
• PoMigra workshop
OKRI, Budapest, 2017. május 5.
• Koreai delegáció látogatása
OKRI, Budapest, 2017. május 15.
• Léthatáron – Drogbűnözés
OKRI, Budapest, 2017. június 21.
• Emberi test tiltott felhasználása I–II.
Kerekasztal-beszélgetés, OKRI, Budapest, 2017. szeptember 18. és 28.
• PhD-kurzus
OKRI, Budapest, 2017. október 7.
• Kutatási megbeszélés (szexuális erőszak)
OKRI, Budapest, 2017. március 23.
• Dr. Neparáczki Anna PhD-értekezésének nyilvános vitája
OKRI, Budapest, 2017. október 12.
• PhD-hallgatók konzultációja
OKRI, Budapest, 2017. október 27.
• PhD-kurzus
OKRI, Budapest, 2017. november 9.
• PhD-hallgatók konzultációja
OKRI, Budapest, 2017. december 11.

2.2.
Kutatóink számos más helyszínen is részt vettek – többnyire szervezőként – kutatásaikhoz kapcsolódó rendezvényeken, többek között:

• A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének minősítési és elhatárolási kérdései. Szabálysértés vagy bűncselekmény? Az eljáró hatóságok hatásköri és illetékességi problémái
Fókuszcsoportos szakmai megbeszélés, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya, Tatabánya, 2017. március 27.
• A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének minősítési és elhatárolási nehézségei. Szabálysértés vagy bűncselekmény? A tényállások jogalkalmazási dilemmái. Kérdések és válaszok a joggyakorlat tükrében
Kerekasztal-beszélgetés, jegyzők, büntetőügyekben eljáró bíró, környezetmérnök, környezetvédelmi szakértő, ügyészek, nyomozó hatóság, Környe, 2017. április 2.
• A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének minősítési és elhatárolási lehetőségei. A bűncselekményi tényállás körében felmerült jogalkalmazói anomáliák. Szakkérdés, ténykérdés, jogkérdés
Fókuszcsoportos szakmai megbeszélés, Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség, Győr, 2017. április 24.
• Áldozattá váltak másodlagos viktimizációja
Kerekasztal-beszélgetés, Igazságügyi Hivatal, Budapest, 2017. július
• Gyerekcsapdák az interneten
Sajtóreggeli, Kaspersky Laboratories, Budapest, 2017. szeptember 20.
• Eredeti vagy hamis?
Kerekasztal-beszélgetés, HENT Műtárgyhamisítás elleni munkacsoportja és a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar, Kaposvár, 2017. október 10.
• A hulladékgazdálkodás rendje megsértésének minősítési és elhatárolási lehetőségei. Ha nem szabálysértés, és nem is bűncselekmény? A jogellenes hulladék-elhelyezések speciális kérdései
Fókuszcsoportos szakmai megbeszélés, Tatabányai Polgármesteri Hivatal, Tatabánya, 2017. november 10.
• Az ismertté vált bűnözés csökkenő tendenciája I–II.
Kerekasztal-beszélgetés, MTA Rendészeti Albizottsága, Belügyi Tudományos Tanács, Budapest, 2017. november 23. és december 5.

 

 VIII. HONLAP

 
Tavaly megújult honlapunk – immár megfelelve a különféle információhordozókon történő felhasználás kihívásának – széles körűen teljesíti tájékoztatási feladatát, többek között:

• beszámolunk az Intézet sokrétű tevékenységéről („Kutatások”, „Munkatervek”, „Beszámolók”);
• folyamatosan hírt adunk aktuális hazai és nemzetközi rendezvényekről („Események”);
• minden kutatónk önálló, személyes felülettel rendelkezik, ahol adatait frissítheti, tanulmányait elhelyezheti, egyéb információt közölhet;
• kiadványaink („Kriminológiai Tanulmányok”, „OKRI kötetek”, „Kutatók könyvei”; „Idő-szaki kiadványok”) népszerűsítése mellett egyre több kötetet teszünk hozzáférhetővé teljes terjedelmében (a szerzői jogokra tekintettel másolásvédett korlátozással);
• betekintést nyújtunk az Intézet életébe, híreink mellett egy-egy emlékezetes eseményt is megörökítünk („Intézeti aktualitások”);
• az érdeklődők számára programokkal és egyéb megoldásokkal segítjük elő a behatároltabb keresést (KT-repertórium, Kutatások, Könyvtárprogram stb.), illetve kulcsadatokkal könnyítjük a nemzetközi keresőszerverek (Google, Yahoo stb.) találati esélyeit;
• a honlap angol nyelvű változata a külföldi érdeklődők böngészését segíti;
• mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, partneroldalakkal együttműködve, egyre több külső link mutat Intézetünk honlapjára, így mi is közzétesszük a „Hasznos linkek” rovatban számos szervezet, intézmény elektronikus elérhetőségét.

A visszajelzések szerint honlapunk felhasználóbarát, informatív és megjelenésében is méltó egy európai rangú kutatóintézethez.

 

 

 

 

 
OKRI programok 2019


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________


március 27.

Szabó Judit:

A tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak kriminológiai vizsgálata

 

Zártkörű rendezvény

 

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2019. március 13. szerda, 15:07:26.