Archívum

2020  2015       2010
2019  2014 2009
2018  2013 2008
2017  2012 2007
2016       2011    2006

 

 

 

 

 


 

BESZÁMOLÓ

az OKRI 2020. évi tevékenységéről


 
I. INTÉZETI KUTATÁSOK

(A lezárult kutatások összefoglalói
a 'Kutatások' menüpontban tekinthetők meg.) II. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA

 

Kutatási eredményeink hasznosítására a beszámolási időszakban is nagy figyelmet fordítottunk. Az eredmények hasznosulásának terepe az elméletalkotásban való közreműködés, valamint a kutatási eredmények oktatói tevékenység során (ügyészségi fogalmazók és titkárok továbbképzése, egyetemi, főiskolai oktatómunka, posztgraduális képzések stb.), illetőleg konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken történő megjelenítése. Kutatóink számos szakmai folyóiratban publikáltak, illetve működtek közre szerkesztőként vagy lektorként. Az egyes tudományos szervezetekben végzett aktív tevékenységük meghatározó jelentőségű. Eredményeink, szemléletünk és véleményünk széles körű megismertetésével a médiumokban nyilatkozó kutatóink a tárgyévben is részt vettek a lakosság tájékoztatásában.

1. Előadások

Az Intézet kutatói 2020-ban különböző konferenciákon és szakmai fórumokon összesen 50 előadást tartottak. Az előadások közül 6 idegen nyelven hangzott el.
Szakmai elismerésre utal, illetve szakmai készségeket feltételez a szekcióvezetésre felkérés. A beszámolás évében 9 alkalommal kértek fel intézeti kutatót szekcióvezetésre.
 

2. Publikációk

A tárgyévben összesen 99 publikáció jelent meg kutatóinktól, ebből 9 idegen nyelven. Utóbbiak közül 8 külföldön jelent meg.
Az OKRI kutatói idén 20 könyvfejezetet írtak, 3 könyvet (monográfia, tankönyv) tettek közzé, 45 tudományos folyóiratban és 6 konferencia kiadványban publikált tanulmány szerzői voltak. Ezen kívül 11 értekezés jelent meg intézeti kiadványainkban és 5 tanulmány egyéb helyen (absztrakt, az intézet honlapján túli, egyéb internetes felület stb.). Munkatársainkat 9 alkalommal kérték fel különböző szakmai kötetek, folyóiratok szerkesztésére is. Egyre jellemzőbb, hogy a kiadványok egy része nyomtatott formában nem jelenik meg, csak a világhálón érhető el. Örvendetes ezért, hogy az intézeti kutatók kihasználják az internet adta rugalmas publikálási lehetőségeket is.


3. Szakmai együttműködésekben, hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel

1. Nemzetközi együttműködések

  Részvétel a Legfőbb Ügyészség képviseletében az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ/OSCE) „Effective Criminal Justice System Strategies and Practices to Combat Gender-based Violence in Eastern Europe” projektjének magyar irányító bizottságában.


2. Nemzeti szakmai-intézményi együttműködések

  Országos Bírósági Hivatal – a 2017 óta fennálló együttműködés a megállapodásban foglaltak szerint.
  Belügyminisztérium – a BM által szervezett Emberkereskedelem Elleni Nemzeti Koordinációs Mechanizmus és NGO kerekasztal-ülésein való részvétel. Az emberkereskedelem elleni stratégia előkészítő munkaanyagainak véleményezése. Az emberkereskedelem témában a BM által szervezett tréning tematikájának kialakításában és megvalósításában való részvétel.
  Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács – folytatólagos együttműködés.
  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága – folytatólagos együttműködés.
  MTA ÁJB Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság – folytatólagos együttműködés.
  Agrárminisztérium – a minisztérium által kezdeményezett kutatás a hazai vadászbalesetek jogi és kriminológiai hátterének vizsgálatára (előző évi kutatás befejezése).


3. Pályázatok

A beszámolás évében 3 pályázatot nyújtottunk be, ebből egy volt eredményes.

1.   Benyújtás éve: 2020
Megjelölése: EU, HERCULE-TC-AG-2020, Project Number: 101014783
Címe és témája: Corruption risk, risk of corruption? Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption
Eredmény: sikeres
2. Benyújtás éve: 2020
Megjelölése: EU Horizon 2020 Secure Societies program, FCT01, Sub-topic 3
Címe és témája: Evidence-based approaches to counter violent radicalisation
Együttműködő partnerek: OKRI, Óbudai Egyetem, Rostocki Egyetem, Middlessex University
Eredmény: sikertelen
3. Benyújtás éve: 2020
Megjelölése: OTKA 134328
Címe és témája: Az áldozattá válástól való félelem vizsgálata a magyar lakosság körében
Eredmény: sikertelen

 

4. Szakmai testületekben végzett tevékenység

Az Intézet kutatóinak szakmai elismertségét jelzi a különböző szakmai szervezetek és testületek munkájában történő részvételre való felkérés, és az ezekben való hatékony közreműködés. A kutatók többsége tagja és/vagy tisztségviselője a kutatási témájával összefüggő profilú, egy vagy több hazai vagy nemzetközi szervezetnek.

Az Intézet munkatársai 2020-ban a következő szakmai testületek munkájában vettek részt:

Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézete KHA
Börtönügyi Szemle
Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa
Bűnügyi Szemle
European Expert Network on Terrorism (EENet)
European Forum for Restorative Justice
European Journal of Probation, Editorial Board
European Society of Criminology
Fényes Elek Társadalomstatisztikai/Társadalomtudományi Egyesület
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület – Műtárgyhamisítás elleni munkacsoport
Independent Academic Research Studies
International Journal of Information Security and Cybercrime (IJISC)
Iustum Aequum Salutare
Katonai és Hadijogi Szemle
Magyar Börtönügyi Társaság
Magyar Büntetőjogi Társaság
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Bűnügyi Tudományok Szakmai Tagozat
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Jog és Irodalom Szekció
Magyar Jogász Egylet Büntetés-végrehajtási Jogi Szakosztály
Magyar Kriminológiai Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekció
Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció
Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Bizottsága
Magyar Pszichológiai Társaság Igazságügyi és Kriminálpszichológiai Szekció
Magyar Rendészet
Magyar Rendészettudományi Társaság
Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat
Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testülete
MTA Bolyai Társaság
MTA Doktori Bizottság
MTA IX. Gazdasági és Jogtudományok Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság
MTA Gazdasági és Jogtudományok (IX) Osztály ÁJB Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság
MTA Köztestülete
MTA Rendészeti Albizottság
MTA SLYFF
Nemzeti Tehetség Program, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
NKE Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács
NKE Rendészettudományi Doktori Iskola
NKE Rendészettudományi Karti Tanács
Pécsi Akadémiai Bizottság Bűnügyi Tudományok Munkabizottsága
PPKE JÁK Doktori és Habilitációs Bizottsága
PPKE JÁK Kinevezési Bizottsága
Policing & Society – Advisory Board
PPKE JÁK Doktori és Habilitációs Bizottsága
PPKE JÁK Kinevezési Bizottsága
Pro Futuro
PTE ÁJK és Bölcsészettudományi Kar Doktori és Habilitációs Bizottság
Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság
Ügyészek Lapja
Ügyészek Országos Egyesülete
Ügyészségi Szemle

 

5. Oktatás

1. Oktatási tevékenység 

1.1. Az OKRI kutatói az alábbi felsőoktatási intézményekben oktatnak rendszeresen:

  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszék
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar
  ELTE Jogi Továbbképző Intézet
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék
  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézet
  Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológia Tanszék
  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskola
  Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar


1.2. Oktatott tantárgyak, kurzusok

  az elméleti kriminológia alapproblémái
  büntetőjog
  büntetőeljárás-jog
  büntetés-végrehajtási jog
  „Bűncselekmények és bűnelkövetők” kurzus
  bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata
  családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás (erőszakos bűnözés kurzuson)
•    „Döntéseink pszichológiája: a tárgyalás kettéosztása”
  európai büntetés-végrehajtási jog
  európai büntetőjog
  kiszolgáltatott áldozatok szituáció-orientált rendészeti kezelése
  “Introduction to Criminal Law and Criminology”
  “Introduction to Criminal Procedure Law and Forensic Sciences”
  kiszolgáltatott áldozatok szituáció-orientált rendészeti kezelése
•    környezeti büntetőjog
  kriminálpszichológia
  kriminológia
  nemzetközi büntetőjog
  pönológia
  resztoratív módszerek alkalmazása a rendészeti munka és a büntetés-végrehajtás során
  személyek a büntetőeljárásban
  viktimológia


2. Ügyészségi képzési tevékenység

Az Intézet kutatói a beszámolási évben is részt vállaltak az ügyészség képzési tevékenységében:

  Családon belüli erőszak
– konferencia, január 23., Legfőbb Ügyészség Díszterme
  Az ügyészségi statisztikai adatok hasznosulása: A családon belüli erőszak tényadatai az aktavizsgálatok tükrében
– szakmai továbbképzés Legfőbb Ügyészség Informatikai Központ
 –   Büntetőjogi beavatkozás a kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásának esetén
– szakmai továbbképzés Legfőbb Ügyészség Informatikai Központ


Idén egy alkalommal szervezett Intézetünk olyan rendezvényt, a Legfőbb Ügyészség támogatásával, amelyen az ügyészek továbbképzésének keretében kreditpont volt szerezhető, és két kutatónk előadást tartott az ügyészségi statisztikusok szakmai továbbképzésén.

  

6. Tömegkommunikációs szereplések

Nyilvántartásunk szerint 2020-ban összesen 45 regisztrált alkalommal szerepeltek az Intézet kutatói szakértőként a nyomtatott és az elektronikus médiában: 10-szer a nyomtatott sajtó hasábjain, 8-szor a rádióban, 15 esetben valamely televízió csatornáján, és 12 alkalommal az interneten történt média-megjelenés.

Az Intézet jövőbeni kommunikációs tevékenységét, valamint a Legfőbb Ügyészség és az Intézet kommunikációjának összehangolását segíti, hogy egy kolléga (Nagy László Tibor) sajtószóvivői, egy másik kolléga (Sárik Eszter) pedig helyettes sajtószóvivői kinevezést kapott.


 

III. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK

 

A bel- és külföldi kapcsolatok mutatója többek között a konferencia-részvétel, a különféle hazai és nemzetközi konferenciákon való előadástartás, az oktatás, valamint a különböző szervezeti tisztség, tagság és szereplés.

1. Az OKRI belföldi kapcsolatai

Az Intézet magyarországi kapcsolatai általánosságban a korábbi évekhez hasonlóan alakultak.

A tárgyévben is folytatódott a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetével (TK JTI) még 2014-ben, valamint az Országos Bírósági Hivatallal 2017-ben megkötött szakmai együttműködés.

A legszorosabb kapcsolat továbbra is a Legfőbb Ügyészséggel és általában az ügyészségi apparátussal volt. Ebben az évben a folyamatban volt összes projekt már több mint felét (53%-át, 18 feladatot) kezdeményezte az ügyészi szervezet. A munkatervi projektek közül 7 kutatás a Legfőbb Ügyészség, 11 a megyei főügyészségek javaslatára, három pedig együttműködés keretében valósult meg. A Legfőbb Ügyészség év közbeni felkérése alapján – a munkatervi, illetve a munkaterven felül végzett kutatások mellett – további hat feladatot végeztünk el és egy nemzetközi projektben képviseltük az ügyészi szervezetet.
A Legfőbb Ügyészség képviselőjeként rendszeres részvételünk a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság rendes ülésein, valamint a soron kívüli eljárásokban a minősítési javaslatok elektronikus elkészítése során, ezen kívül rendszeres a részvétel a Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Bizottságának ülésein is.

Két kollégánk idén is sikeres ösztöndíjat szerzett az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében.

Az Intézet egy kutatója lát el szakfelelősi feladatokat, valamint 6 kutatója lát el oktatói feladatokat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézete szervezésében meghirdetett, angol nyelvű Kiberbűnözés, korrupció és pénzmosás elleni szakjogász képzésben.

A beszámolási időszakban két szakmai gyakornokot fogadott az intézet (PPKE-joghallgató, ELTE mesterképzés).

Kutatóink hagyományosan a felsőoktatási intézmények munkájában is részt vesznek, többen egyetemi rangot viselnek.

2020-ban a kutatók 46 alkalommal vettek részt olyan belföldön rendezett konferencián, illetve kerekasztal- vagy szakmai megbeszélésen, ahol külön felkérésre előadást tartottak, és további 58 alkalommal vettek részt belföldi konferencián előadás tartása nélkül.
 

2. Az OKRI nemzetközi kapcsolatai 

A kutatóintézetek életében fontos szerepe van a nemzetközi kapcsolatoknak. Ennek révén kapnak visszacsatolást a kutatók, de ez segíti az OKRI kutatási tevékenységének értékelését is, hiszen nemzetközi projektekben részvételre történő meghívás, egy-egy közös pályázat, vagy egy rangos nemzetközi folyóiratban történő publikálás lehetőségének felajánlása mind-mind arra utal, hogy az Intézet kutatási tevékenységét és szakmai eredményeit értékeli a nemzetközi tudományos közösség. Az idetartozó eredmények számbavételénél meg kell jegyezni, hogy a pandémiás helyzet ebben az évben jelentősen megnehezítette a személyes részvétellel, illetve jelenléttel járó nemzetközi kapcsolatok fenntartását.

Kutatóink a tárgyévben összesen 26 előadást tartottak különböző konferenciákon, de külföldi szakmai összejövetel idén csak online formában valósulhatott meg. A járványhelyzet okozta technikai, logisztikai és financiális kihívások ellenére, 5 alkalommal így is sikerült kutatóinknak nemzetközi rendezvényen képviselni Intézetünket: 5 előadást tartottak, 1 webinar és 1 kerekasztal-beszélgetés aktív résztvevői voltak.

Egy kutatónkat a Maastrichti Egyetem jogi kara felkérte, hogy „Secondary Proposer”-ként működjön közre egy kutatócsoport tagjaként (COST, OC-2020-1-24548, a benyújtott pályázat címe és témája: Increasing mutual trust and transparency cultural goods trade).

A nemzetközi kapcsolattartás keretében az Intézet munkatársai az alábbi fórumokon vettek részt:

 

Victimology in Hungary (online conference)
European Society of Criminology, szeptember 11., Bukarest, Románia

 

Sexual violence against minors under the age of twelve: results from a Hungarian study
European Society of Criminology, szeptember 11., Bukarest, Románia

 

Special Characteristics of Interpreter Mediated Hearings with Children. The Perspective of a Psychologist (online előadás); The Need for Teamwork and How To Support it – Tips & Tools for Better Interprofessional Work in the Best Interest of the Child (panel/kerekasztal-részvétel)
október 19–20., ChiLLS (Children in Legal Language Settings) Project

 

Crime Harm Index (live webinar)
november 17., Cambridge Centre for Evidence-Based Policing szervezésében

 

Is it a Crime to be Poor? (The 2020 Festival of Social Science Society from your Sofa) (online)
november 19., University of Birmingham – Centre for Crime, Justice and Policing
szervezésében


 

 IV. KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK

 

A beszámolási időszakban 164 kötettel gyarapodott a könyvtár, ebből 108 kötet ajándék, illetve csere útján került a gyűjteménybe. A 164 kötetből 45 kötet külföldi, angol és német nyelvű kiadvány. A könyvtár állománya jelenleg 9644 leltári egység.

Az idei évben sor került az online katalógus tárgyszavainak egységesítésére, rekordjainak karbantartására. Sok ajándékba kapott könyv került beleltározásra, ez jelenleg is folyamatban van; Korinek Lászlónak köszönhetően sok új, hiánypótló kötet került könyvtárunkba.

Az idei évben is elérhető volt a Hatályos Magyar Jogszabályok, amely hozzávetőlegesen 400 jogszabályt, 120 legfelsőbb bírósági határozat rendelkező részét és 100 állásfoglalást, illetve 120 versenytanácsi határozat rövid összefoglalóját tartalmazza három nyelven. Szerepelnek rajta nemzetközi egyezmények angolul, illetve ezen az adatbázison keresztül érhető el a Jogesetek Magyarázata című folyóirat is, amelyre intézetünk szintén előfizet.

Gyűjteményünk gyarapításának egyik fontos forrása a csere és az ajándék. Kiemelkedőnek tartjuk a jó kapcsolattartást a hasonló gyűjtőkörű könyvtárakkal. A cserepartnerek az alábbiak: a freiburgi Max Planck Institute, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Kúria, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtára, az Alkotmánybíróság és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Könyvtára.

Jó a kapcsolat az Országgyűlési Könyvtárral, ahonnan továbbra is rendszeresen kapjuk a HeinOnline adatbázisból adott témához kapcsolódó cikkeket, tanulmányokat. Az idei évben több cikket is az Országgyűlési Könyvtárból kaptunk meg digitálisan.

Továbbra is kölcsönös segítségnyújtás áll fenn a Legfőbb Ügyészség, a Fővárosi Főügyészség, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Kúria, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtárával.

A Legfőbb Ügyészség Könyvtárával továbbra is szoros a szakmai együttműködés, ami részben a közös HunTéka használatból eredő szakmai kérdések, részben könyvtárközi kölcsönzések révén valósul meg. Ezen felül idén is könyvtárunk végezte a Legfőbb Ügyészség lektorált szakmai-tudományos folyóirata, az Ügyészségi Szemle szakirodalmi válogatását, illetve segítséget nyújtott a kutatóknak az MTMT adataik rögzítésében.

Tárgyévben a könyvtár a következő folyóiratokra fizetett elő:

Állam- és Jogtudomány     Magyar Pszichológiai Szemle
Belügyi Szemle   Magyar Tudomány
Kúriai Döntések   Pszichoterápia
Börtönügyi Szemle   Jogesetek Magyarázata (online)
Magyar Közlöny   The British Journal of Criminology
Magyar Jog    European Journal of Criminology
Jogtudományi Közlöny   Kriminalistik
Ügyészek Lapja    Kriminologisches Journal
Jog – Állam – Politika   Monatsschrift für Kriminologie und Straftrechtsreform
Ügyészségi Közlöny (online)    

 
 
V. AZ INTÉZET BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE
 


Az Intézet belső továbbképzési rendszerében a tárgyév során az alábbi előadások kerültek megrendezésre:

január 29.
A dél-alföldi betyárperek joga és kriminalisztikája (1869–1874) 
Előadó: Nánási László

február 26.
Az emberkereskedelmi ügyek sajátosságai
Előadók:Windt Szandra – Deres Petronella


 VI. INTÉZETI KIADVÁNYOK

1. Intézeti kötetek 

A beszámolási időszakban két kiadvány jelent meg az Intézet saját kiadásában, magyar nyelven.

1.   Kriminológiai Tanulmányok 57. kötet
(Szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2020
2.   A bűncselekmény fogalmának alapkérdései. A bűncselekmény fogalma és csoportosítása a magyar büntetőjogban
(Szerző: Mészáros Ádám) OKRI, Budapest, 2020

 

2. Intézeti Hírlevél

Intranetes Hírlevelünkben heti rendszerességgel tájékoztatjuk a kollégákat az aktuális intézeti programokról, a könyvtári újdonságokról, emellett – kutatóink önálló aktivitásának és könyvtárvezetőnk kiváló kapcsolatápolásának eredményeként – több online szakmai folyóiratra is felhívjuk a figyelmet.
A szakmai hírek mellett idén is számos külső hírlevél tartalmát, hazai és nemzetközi folyóiratok publikációs felhívását, cikkeit osztottuk meg kollégáinkkal. Rendszeres tájékoztatást nyújtunk különféle konferenciákról és egyéb eseményen való részvételi lehetőségekről.

Az Ügyészségi Intranet segítsége révén az ügyészi szervezettel is lehetőség nyílik információcserére, többek között az ügyészségi továbbképzés keretében zajló szakmai rendezvényeink meghirdetésére.

 

 VII. KAPCSOLATTARTÁS, TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTÉS

 
1. Konferenciák

1.     január 23., Igazságügyi Palota, Budapest
A konferencia címe: Családon belüli erőszak
Szervező: OKRI – Legfőbb Ügyészség

2.
  november 11., OKRI, Budapest (online konferencia)
A Magyar Tudomány Ünnepe konferenciasorozat jegyében
A konferencia címe: Jövőformáló tudomány
Szervező: OKRI – BV Tudományos Tanács

 

2. További rendezvények

2.1. 

• Tudományos Tanács ülése – OKRI, Budapest, február 27.
• A vadászbalesetek jogi és kriminológiai vizsgálata – kutatási megbeszélés, OKRI, Budapest, február 12.

2.2. Kutatóink számos más helyszínen is részt vettek kutatásaikhoz kapcsolódó rendezvényeken, így például:

• Kutatóink közreműködésével tárgyévben is történt szakmai egyeztetés a BNSOR nemzetközi megfeleltetési rendszerrel kapcsolatban.
• Két alkalommal került sor szakmai egyeztetésre az OKRI és az Országos Rendőr-főkapitánysággal között, kapcsolati erőszak témájában. Ugyanebben a körben két-két fókuszcsoportos, illetve szakmai kerekasztal-beszélgetés is történt, részben személyes részvétellel, részben online, amelyekben az OKRI kutatóján kívül a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Gyámhatósága, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság, illetve a Tatabányai Rendőrkapitányság képviselői vettek részt.
• A Belügyminisztérium az OKRI két kutatójával együttműködve a beszámolási időszakban három szemléletformáló tréninget tartott az emberkereskedelem témakörében bírók, ügyészek és rendőrök számára.
• Több kutatónk részt vett a Legfőbb Ügyészség által szervezett Nemzetközi jogsegély-ügyintézés; Emberkereskedelem témakörében; illetve az elsőfokú vádképviseleti tevékenységet végző ügyészek számára és a munkavédelmi képviselőknek szervezett továbbképzéseken.
• Kutatónk a Műtárgyhamisítás magyar szemmel – Ocsút a búzától című, az Intézet társgondozásában megjelent kötet egyik szerkesztőjeként február 25-én sajtótájékoztatón vett részt, március 8-án pedig az Art & Antique kiállításon kerekasztal-beszélgetésen működött közre a műtárgyhamisítás témakörében.
• 2020. május 25-én kutatónk részt vett a Hintalovon Alapítvány ECPAT Magyarország „Kickoff”-videómegbeszélésén, témája a gyermekek szexuális kizsákmányolásának megakadályozását célzó nemzetközi szervezet és annak tevékenysége volt.
• Szeptember 20-án került sor az ELTE ÁJK Kriminológiai TDK ülésére, amelynek témája az iskolarendőr volt. A rendezvényen egy kutatónk is aktívan részt vett.

3. Kutatóink egyéb tudományos tevékenységei

Az Intézet számos kutatója lát el egyéb szakmai, közéleti feladatot. Ilyenek (a teljesség igénye nélkül):

• Kozma Sándor Tudományos Pályázat pályaműveinek bírálata.
• Az Ügyészség 150 Munkacsoport tagsága, a 2021-ben megjelenő, az ügyészi szervezet 150 éves történelme alkalmából készülő ünnepi kötet szerkesztése.
• Részvétel a jogászképzés színvonalának emelését célzó programban (KRE ÁJK/ Igazságügyi Minisztérium). Az egyetem és a minisztérium közötti szakmai együttműködés keretében a családi-hozzátartozói erőszak vonatkozásában felmerülő közös feladatok koordinálása, kapcsolattartás.
• MTA Doktori nyilvános védésén bíráló bizottsági tagság.
• Habilitációs eljárásban habilitációs bizottsági tagság.
• Doktori értekezés opponenciája.
• PhD konzulens.
• PhD komplex vizsgabizottsági tagság.
• Doktori szigorlati bizottsági tagság.
• Szakmai és szaknyelvi lektorálás, lektori vélemény írása.
• Felkért hozzászólás.
• Szakmai állásfoglaló vélemény készítése.
• Országjelentés-tervezet bírálata.
• TDK dolgozat bírálata.
• Külföldi PhD hallgató fogadása, magyar kutatásának szervezése.
• Tudománynépszerűsítő tevékenység a BM Tudományos Tanácsa, a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa, az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottsága irányában.
 

 VIII. HONLAP


Megújult honlapunk – megfelelve a különféle információhordozókon történő felhasználás kihívásának – széleskörűen teljesíti tájékoztatási feladatát, többek között:

  beszámolunk az Intézet sokrétű tevékenységéről („Kutatások”, „Munkatervek”, „Beszámolók”);
  folyamatosan hírt adunk aktuális hazai és nemzetközi rendezvényekről („Események”);
  minden kutatónk önálló, személyes felülettel rendelkezik, ahol adatait frissítheti, tanulmányait elhelyezheti, egyéb információt közölhet;
  kiadványaink („Kriminológiai Tanulmányok”, „OKRI kötetek”, „Kutatók könyvei”; „Időszaki kiadványok”) népszerűsítése mellett egyre több kötetet teszünk hozzáférhetővé teljes terjedelmében (a szerzői jogokra tekintettel másolásvédett korlátozással);
  betekintést nyújtunk az Intézet életébe, híreink mellett egy-egy emlékezetes eseményt is megörökítünk („Intézeti aktualitások”);
  az érdeklődők számára programokkal és egyéb megoldásokkal segítjük elő a behatároltabb keresést (KT-repertórium, Kutatások, Könyvtárprogram stb.), illetve kulcsadatokkal könnyítjük a nemzetközi keresőszerverek (Google, Yahoo stb.) találati esélyeit;
  a honlap angol nyelvű változata a külföldi érdeklődők böngészését segíti;
  mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban, partneroldalakkal együttműködve, egyre több külső link mutat Intézetünk honlapjára, így mi is közzétesszük a „Hasznos linkek” rovatban számos szervezet, intézmény elektronikus elérhetőségét.


A visszajelzések szerint honlapunk felhasználóbarát, informatív és megjelenésében is méltó egy európai rangú kutatóintézethez.


 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2021


A feltüntetett programokon részvétel kizárólag előzetes bejelentkezés alapján. 
_____________

 

CRITCOR Workshop 2 – 2021. június 21–22. (online)

Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Preliminary results

A rendezvény angol nyelvű, regisztrációhoz kötött.

Részletek »

 

  

___

  

tervezett előadások
♦ korábbi előadások

  • *2021. december 07. kedd, 09:08:11.