Az OKRI kiadványai, illetőleg az Intézet kutatóinak művei az alábbi oldalakon is megtekinthetők:

   » OKRI kötetek

   » Kutatók könyvei

   » Időszaki kiadványok


 

boritofin

Dr. Kármán Gabriella:

A szakértői bizonyítás a jogalkalmazás tükrében

Egy átfogó empirikus kutatás eredményei 2023

 

Tartalom

 

A 2019–2022-ig folytatott kutatás eredményeiről összefoglaló tanulmány készült. A szakértői bizonyítás aktuális kérdéseit tárgyaló elméleti fejezetek számba veszik a büntetőjog-alkotás eredményeit, időtálló és újszerű kihívásait, emellett összefoglalják téma legfontosabb bizonyításelméleti tételeit a jogalkalmazás támogatására. Az empirikus vizsgálat legfőbb újdonsága abban áll, hogy a büntető igazságszolgáltatás intézményeit meghatározó arányban képviselő szakemberek tapasztalatairól egységes szerkezetben, sok szempont szerint, összehasonlítható módszerrel alakított ki 360 fokos körképet. Az eredmények a szakértői bizonyítás gyakorlatának számtalan vetületét vonultatják fel, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy összegzésük a büntetőeljárás hatékonyságának fokozása érdekében rámutasson a jó gyakorlatokra, a problémákra és a megoldási lehetőségekre, kiemelten kezelve a szakvélemény értékelését, amelyhez részletes szempontrendszert dolgoz ki.

[Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2023. ISBN 978-963-7373-34-3 (online)]


A kötet teljes terjedelmében megtekinthető az alábbi  LINKEN »


  ♦♦♦♦♦♦ 

 

kovacstamas cover

Fejes Erik (szerk.):

Emlékkötet dr. Kovács Tamás (1940–2020) altábornagy legfőbb ügyész tiszteletére


Tartalom

Előszó


„Dr. Kovács Tamás altábornagy a magyar katonai büntetőjog egyik meghatározó alakja; a világ katonai igazságszolgáltatási rendszereinek elismert kutatója, a Budapesti Nemzetközi Katonai Büntetőjogi Konferenciasorozat elindítója, illetve a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság alapítója és egykori elnöke.
Katonaként, ügyészként és vezetőként végzett tevékenységével, tudományos eredményeivel, valamint példamutató emberi magatartásával országos és nemzetközi viszonylatban is általános megbecsülést vívott ki magának.
Kötetünkkel életműve és emléke előtt kívánunk tisztelegni jogtörténeti jelentőségű, illetve időtálló gondolatait tartalmazó írásműveinek és beszédeinek közzétételével, bízva abban, hogy ezáltal a katonai büntetőjog kutatásához is hozzájárulhatunk.”

[Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest, 2023, ISBN: 978-615-6248-06-0]


A kötet teljes terjedelmében megtekinthető az alábbi  LINKEN »


  ♦♦♦♦♦♦

   

000 


Ambrus István – Kőhalmi László (szerk.):

Mészáros Ádám emlékére

 
Tartalom

 Előszó

 


Mészáros Ádámmal évekig együtt haladtunk az úton [...]; összekötött minket egyfajta közös szemlélet és gondolkodásmód is. Mennyi mindent akartunk még együtt kutatni, de ez sajnos már elmarad. Nélküle minden más.

[Publicitas Art Média Kft., Budapest, 2022, ISBN: 978-615-81086-2-1]

A kötet teljes terjedelmében megtekinthető az alábbi LINKEN »

 

  ♦♦♦♦♦♦

 

borito 

Barabás A. Tünde (szerk.):

Alkalmazott kriminológia

 

Tartalom 

 


A bűnözés állandó, meg nem szűnő velejárója a társadalom működésének, megjelenési formái pedig folyamatosan idomulnak a változó körülményekhez. A kriminológia feladata a bűnözés eredőinek és változásainak feltárása, a kiváltó okok feltérképezése, valamint a megelőzés állami és társadalmi eszközrendszerének kidolgozása, segítve ezzel a rendőrség munkáját és erősítve a lakosság biztonságát.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kiemelten fontos, hogy a diákok az elméleti tudás mellett alkalmazható ismereteket szerezzenek és megtanulják ezeket mindennapi munkájuk során használni. Ez tehát a célja az alkalmazott kriminológia oktatásának és az alapjául szolgáló tankönyvnek is, amelynek egyes témáit a hazai kriminológiai bűnügyi tudományok elismert elméleti és gyakorlati szakértői dolgozták ki, felhasználva a legfrissebb hazai és nemzetközi kutatások eredményeit.
A tankönyv három részből áll: az első rész a kriminológia megismeréséhez és megértéséhez szükséges legfontosabb alapkérdéseket mutatja be, a második részben a jelenkori bűnözés egyes formáinak főbb jellemzöiről kap képet az olvasó, míg a könyv harmadik része a gyakorlatról szól, segítve ezzel a jövő szakembereinek munkáját.

A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016.00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés cimú projekt keretében jelent meg.

[Dialóg Campus, Budapest, 2020)

 ♦♦♦♦♦♦

 

Bard I b

Bárd Petra (szerk.):

Liber Amicorum Bárd Károly. Vol. I.
Mértéktartó hatalom: Igazságszolgáltatás a jogállamban

 Bard II b

Petra Bárd (ed.):

Liber Amicorum Károly Bárd. Vol. II.
Constraints on Government and Criminal Justice


Bárd Károly jogtudós, professzor és kodifikátor 70. születésnapjára, tudományos munkájának elismeréseként készült kétrészes kötet, csaknem 70 kollégája, barátja és tanítványa közreműködésével.

[L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2022; ISBN 978-963-414-842-5 összesített; ISBN 978-963-414-843-2 első kötet; ISBN 978-963-414-844-9 második kötet]


 ♦♦♦♦♦♦

15 b 


Polt Péter (főszerk.):

150 éves az ügyészség
Fejezetek az ügyészi szervezet történetéből 1871–2021


Tartalom 

 


„Amennyiben egy olyan rövid gondolatba sűrítve kellene körülírni az ügyészi hivatás lényegét, amely további százötven évig is bizton kiállja majd az idők próbáját, akkor Kozma Sándor meghatározásához nyúlnék vissza, mely szerint az ügyész »nem peres fél aki ellenesén minden áron diadalmaskodni akar, hanem közege azon erkölcsi hatalomnak, amely igazságot kutat és követet«. Ennek jegyében, az ügyészség százötven éves jubileuma alkalmából, szívből ajánlom ezt a kötetet minden kedves munkatársam és minden kedves érdeklődő figyelmébe.”

Polt Péter
legfőbb ügyész

[Legfőbb Ügyészség, Budapest, 2021, ISBN: 978-615-01-1311-1]


 ♦♦♦♦♦♦

 

cover 

Schreiter Katalin – Petrétei Dávid – Tilki Katalin:

Támpontok az állatkínzás nyomozásához

 

 

 

Az állatok védelméről szóló törvény preambuluma úgy fogalmaz, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes lények. Összességükben és egyedeikként is megkülönböztetetten nagy értéket képviselnek az emberiség számára. A természet megóvása, az állatok védelme – nézetünk szerint – minden jóérzésű ember kötelezettsége.
Kötetünk az állatkínzás anyagi jogi és kriminológiai bemutatása, valamint az állategészségügyi vonatkozások felvázolása mellett a nyomozás alapvető ismertetésére, továbbá a helyszíni szemle és a bűnjelkezelés részletes bemutatására vállalkozik. A szerzők célkitűzése szerint a nyomozó hatóság munkatársai és az állatkínzással kapcsolatos büntetőügyekbe bevont állatorvosok módszertani útmutatóként, a rendészeti és jogi képzésben részt vevők jegyzetként, a természetvédelmi és mezőőrök, valamint az állatvédelemmel foglalkozók ismeretterjesztő, ismeretbővítő műként forgathatják haszonnal. Bízunk benne, hogy mindannyian érdeklődéssel olvassák, és találnak benne a gyakorlatban is alkalmazható, tanulságos részleteket.

Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021, ISBN: 9789635316090

 ♦♦♦♦♦♦

 

cover kriminologia 

Barabás A. Tünde (szerk.):

Kriminológia MA

 

Tartalom


Vajon melyek a ma kriminológiai kutatásainak kulcskérdései, azok a témák, amelyek az NKE Rendészettudományi Karán folyó mesterképzések hallgatói számára a legkorszerűbb és leghasználhatóbb kriminológiai ismereteket nyújtják? A kriminológia milyen új kutatási eredményekkel, nemzetközi és hazai tapasztalatokkal támogatja a magas szintű rendőri munkát? A kötet három kérdéskört jár körül a hazai tudományos és gyakorlati élet legkiválóbb művelőinek segítségével. Az első rész fő témái a bűnmegelőzés elmélete és beépítése a stratégiai tervezésbe, majd a gyakorlatba; a közösség és a rendészeti munka összekapcsolása, valamint a napjainkban mindinkább teret nyerő szituációs és környezeti tervezés segítségével megvalósított megelőzés lehetőségei. A második rész a leginkább kiszolgáltatottak, a gyermek- és időkorúak kriminális veszélyeztetettségével foglalkozik, és a hazai és nemzetközi szabályozás alapján segít eligazodni a sérülékeny csoportok azonosításában és megfelelő kezelésében. A kötet harmadik része a bűnözés és a droghasználat összefüggéseit tárja fel, megmutatva a főbb hazai tendenciákat, az okokat, az egyes kábítószerek hatásmechanizmusát és jellemzőit, valamint a legfontosabb vonatkozó jogszabályokat.


A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében jelent meg.

[Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2020, ISBN 978-963-531-176-7 (nyomtatott); ISBN 978-963-531-177-4 (PDF); ISBN 978-963-531-178-1 (ePUB)]

 ♦♦♦♦♦♦

 

cover 

Veronika Nagy – Klára Kerezsi (eds.):

A Critical Approach to Police Science

New Perspectives in Post-Transitional Policing Studies

Content

The social, economic and technological developments of the late modern society have radically changed policing approaches both at national and supranational levels. With the anti-terrorism discourse and the global crises of mobilities, the security needs of citizens is now at the pinnacle of government priorities. At the same time, traditional law enforcement faces an epistemological crisis through the digitalisation and privatization of security. Governments, and especially the police, are expected to either prevent or respond to security threats, and if necessary, to ensure order through rigorous measures. The traditional means of policing, however, is met with increasing difficulties to sustain their legitimacy on all fronts.
Regarding the current subject of public security, several challenges can be identified. The shifting relationship between organizational and management rules between the state and other governing bodies, the use of new technologies, and the fusion of different security units, such as intelligence services, the military, and the police, all contribute to new tensions in policing practices. These changes urge the need of a reflective policing science and the adaptation of existing theoretical approaches. Although several conceptual differentiations are made between policing practices, hardly any theoretical studies discuss the implication of current contextual differences between traditional welfare states and post-transitional societies.
This book provides a critical interdisciplinary approach through contextualized thematic analyses of policing practices after the digital turn. All topics are discussed from different conceptual perspectives, and will assess how digitalization, global threats and privatization have changed traditional policing approaches. 
While challenging existing theoretical approaches in Anglo-Saxon policing studies, this editorial volume aims to promote critical law enforcement studies and the need for more empirical research and new conceptual methodologies in a digitized society.

[Eleven International Publishing, 2020, ISBN: 978-94-6236-887-3
https://www.boomdenhaag.nl/en/webshop/a-critical-approach-to-police-science]

 ♦♦♦♦♦♦

 cover sheet

Helmut Kury – Sławomir Redo (eds.):

Refugees and Migrants in Law and Policy

Challenges and Opportunities for Global Civic Education


Content

Refugees and migration are not a new story in the history of humankind, but in the last few years, against a backdrop of huge numbers of migrants, especially from war-torn countries, they have again been a topic of intensive and contentious discussion in politics, the media and scientific publications. Two United Nations framework declarations on the sustainable development goals and on refugees and migrants adopted in 2016 have prompted the editors – who have a background in international criminology – to invite 60 contributors from different countries to contribute their expertise on civic education aspects of the refugee and migrant crisis in the Global North and South. Comprising 35 articles, this book presents an overview of the interdisciplinary issues involved in irregular migration around the world. It is intended for educationists, educators, diplomats, those working in mass media, decision-makers, criminologists and other specialists faced with questions involving refugees and migrants as well as those interested in improving the prospects of orderly, safe, regular and responsible migration in the context of promoting peaceful and inclusive societies for sustainable development.
Rather than a timeline for migration policies based on “now”, with states focusing on “stopping migration now”, “sending back migrants now” or “bringing in technicians or low-skilled migrant workers now”, there should be a long-term strategy for multicultural integration and economic assimilation. This book, prefaced by Francois Crépeau, the United Nations Special Rapporteur on the human rights of migrants, and William Lacy Swing, Director-General of the International Organization for Migration, addresses the question of the rights and responsibilities involved in migration from the academic and practical perspectives of experts in the field of social sciences and welfare, and charts the way forward to 2030 and beyond, and also beyond the paradigm of political correctness.

[Springer, 2020, ISBN: 978-3-319-72158-3
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-72159-0]

____________________________

Reviews:

István Tarrósy:
Helmut Kury and Slawomir Redo (eds.): Refugees and Migrants in Law and Policy
Challenges and Opportunities for Global Civic Education
Pécs Journal of International and European Law, 2020/I.
http://ceere.eu/pjiel/?book=vol-2020-i

Stauber Péter: Mi a baj a migrációval?
Belügyi Szemle, 2019/12., 121–124. o.
https://belugyiszemle.hu/hu/belugyi-szemle-fooldal

 ♦♦♦♦♦♦

cover 

Tore Bjørgo – Miroslav Mareš (eds.):

Vigilantism against migrants and minorities

Content

Chapter 7
Szilveszter Póczik – Eszter Sárik:
Vigilante militias and activities against roma and migrants in Hungary
(p. 104–128.)

Introduction

This edited volume traces the rise of far right vigilante movements – some who have been involved in serious violence against minorities, migrants and other vulnerable groups in society, whereas other vigilantes are intimidating but avoid using violence. Written by an international team of contributors, the book features case studies from Western Europe, Eastern Europe, North America and Asia. Each chapter is written to a common research template examining the national social and political context, the purpose of the vigilante group, how it is organized and operates, its communications and social media strategy and its relationship to mainstream social actors and institutions, and to similar groups in other countries. The final comparative chapter explores some of the broader research issues such as under which conditions such vigilantism emerges, flourishes or fails, policing approaches, masculinity, the role of social media, responses from the state and civil society, and the evidence of transnational co-operation or inspiration. This is a groundbreaking volume which will be of particular interest to scholars with an interest in the extreme right, social movements, political violence, policing and criminology.

[Routledge, 2020, ISBN 9781138493926
https://www.routledge.com/Vigilantism-against-Migrants-and-Minorities-OPEN-ACCESS/Bjorgo-Mares/p/book/9781138493926]

Elektronikus letöltés: https://doi.org/10.4324/9780429485619

 

♦♦♦♦♦♦

 

lm tk 2019 borito web 

Bárd Petra – Borbíró Andrea – Gönczöl Katalin (szerk.):

Kriminológia és kriminálpolitika a jogállam szolgálatában

Tanulmányok Lévay Miklós tiszteletére

 


Tartalom


„A kultúremberiség kinevezetlen nagykövete volt – mondják Vámbéry Rusztemről. Lévay Miklós jogtudós, kriminológus, tanszékvezető egyetemi tanár, volt alkotmánybíró, a Vámbéry-díj többszörös kitüntetettje méltó utódja a nagyelődöknek. Lévay Miklós professzor neve fogalom, amely egyet jelent a professzionalizmus, a szakmai szigor, a következetesség és egyben a megértés, a kompromisszumkészség, az emberség rendkívül rokonszenves és ritka kombinációjával. Egy igazi polihisztor, aki példát mutat a fiatalabb generációnak, a szakmai életművére pedig csak a legnagyobb elődök munkásságának folytatásaként tekinthetünk.”

[ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2019, p. 426, ISBN: 978-963-489-106-2] 

 ♦♦♦♦♦♦

cyber borito k 

Kiss Tibor – Parti Katalin – Prazsák Gergő:

Cyberdeviancia


Tartalom

Előszó


Ha Sherlock Holmes ma élne, barátjával és segítőtársával, Watsonnal biztosan elolvastatná ezt a könyvet. A kötetben foglaltak ismerete nélkül nem lehet felvenni a siker reményében a harcot a bűnnel, amelynek elkövetői és áldozatai ma már a virtuális valóságban is jelen vannak. A szerzők meggyőzően mutatják be, hogy ugyanazok az emberek, akik a valóságos térben követik el a jogi és az erkölcsi normákat áthágó tetteiket, a cybertérben már merőben más bűnelkövetési eszközökkel, kockázatokkal és lehetőségekkel találkoznak. Ezt a művet érdemes tanulmányoznia annak, akit érdekel a szemünk előtt kibontakozó virtuális tér kriminológiája és patológiája, amelyeknek a feltérképezése jelentősen hozzájárulhat a cyberdeviancia által okozott károk mérsékléséhez és megelőzéséhez.

A kiadvány a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében jelent meg.

[Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2019]

 
 ♦♦♦♦♦♦

borito 

 

Kerezsi Klára:

A párbeszéd hatalma.
A helyreállító igazságszolgáltatás szerepe
a közpolitikában

 

Tartalom

Előszó

 

Amikor egy új idea hirtelen és hatalmas erővel felszínre tör, mindig új társadalmi kérdésekre és problémákra válaszol. Az intellektuális izgalom lecsengése után viszont magyarázó ereje kiegyensúlyozottabbá válik, és már nem mindent megoldó eszköztárnak látjuk, mint a felbukkanása idején. Ekkor indul el annak a területnek a keresése és izolálása, amelyben az új megközelítés gyümölcsözően használható. Napjainkban éppen ez történik a helyreállító igazságszolgáltatás koncepciójával: „nagyot szólt”, amikor megjelent, sokféle problémára látszott választ adni, az elmúlt években pedig kezdi megtalálni a helyét a kriminológia, a bűnügyi tudományok és a szakpolitikák területén, és végül kiderül majd, hogy mennyire bizonyul maradandó eszköznek a büntető igazságszolgáltatás fegyvertárában. A szerző túllép a büntető igazságszolgáltatás vizsgálatán, mert a mai magyar társadalomban hiányzik a társadalmi rétegek közötti párbeszéd, s ez akadálya a társadalmi szolidaritás érvényesülésének és a társadalmi béke elérésének. Egy társadalom élhetőségét ugyanis nem a végletes szükséghelyzetekben (például földrengés, árvíz) megnyilvánuló segítőkészség kifejeződése jelzi, hanem a „napi rutinként”, a mindennapokban megjelenő szolidaritás és egymásra figyelés. A kötet ezért közpolitikai kontextusban vizsgálja a helyreállító igazságszolgáltatás témakörét, úgy gondolván, hogy segítségével a társadalmi konfliktusok kezelése javul, és a megbékélés folyamata társadalmi léptékben is megtanulható.

A mű a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében jelent meg.

[Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2018. ISBN 978-615-5889-55-4 (elektronikus)]


A kiadvány elektronikus formában [pdf] letölthető:
https://akfi-dl.uni-nke.hu/pdf_kiadvanyok/web_PDF_A_parbeszed_hatalma.pdf


 ♦♦♦♦♦♦

  

borito

Finszter Géza – Korinek László – Végh Zsuzsanna (szerk.):

A tudós ügyész. Tanulmányok Bócz Endre 80. születésnapjára


Tartalom


„A tudós ügyész Bócz Endre. Tudósként nem csak az ügyészek, de a büntetőtudományok művelői között is kiemelkedik, miként ügyészként pályafutása csak e hivatás legjobbjaival mérhető össze. Az ügyészi posztot gyakran azonosítják a jogi formák rideg alkalmazójával. Ő nem ilyen ügyész volt, az emberség áthatotta egész tevékenységét. Úgy, ahogyan arra édesapja tanította. Ritka az olyan jogtudós, akiben a törvényszöveg biztos ismerete, a normát elemezni kész formai érzékenység kiválóan megfér a jogi jelenségek filozófiai mélységeit is feltárni képes tudással. Ez lehet a titka annak, hogy alig van a jognak olyan elismert művelője, aki ne került volna a Bócz jelenség vonzásába.”

Finszter Géza

[HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2017]

♦♦♦♦♦♦

borito

Csefkó Ferenc (szerk.):

Alma Materünk a Jogi Kar
Ünnepi kiadvány a Pécsi Egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából


Tartalom

[PTE ÁJK–A Jövő Közigazgatásáért Alapítvány, Pécs, 2017]

 
♦♦♦♦♦♦

 

borito2

Borbíró Andrea – Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára –
Lévay Miklós (szerk.):


Kriminológia

 

Tartalom


A kriminológia olyan dinamikusan fejlődő ismeretanyag, amely hagyományosan a jogtudomány, a társadalomtudományok és a pszichológia fogalmait és módszertanát sajátosan ötvözve létrehozta a társadalmi deviancia, ezen belül különösen a bűnözést elemző tudományt. A kötet részletesen bemutatja a kriminológia több mint kétszáz éves történetét, foglalkozik a bűnözés megismerésének napjainkig változó lehetőségeivel, illetve az egyes bűncselekmények, elkövetők és áldozatok típusaival. Alaposan elemzi a hagyományos büntető igazságszolgáltatási és kriminálpolitikai fejlődését, a büntetőpolitika, áldozatvédelem és bűnmegelőzés intézményeit. Nagy teret szentel a kortárs kriminológiai elméleteknek és korunk, a későmodernitás, egymástól jelentősen eltérő kriminálpolitikai irányzatainak. 

Tankönyvként a kötet alapvető célja a felsőoktatási hallgatók számára a kriminológia történeti és kortárs ismeretanyagának szakszerű, de közérthető bemutatása. A társadalomtudományok iránt érdeklődők számára pedig akár kihívást is jelenthet az interdiszciplináris párbeszédre. A szerzők a kriminológia tudományában felhalmozott hazai és nemzetközi tudásanyagot korszerű, magas szakmai szinten, számos példával, statisztikai adattal szemléltetve, gazdag irodalomjegyzékkel kiegészítve ismertetik meg az olvasót, a Kriminológia így fontos forrás lehet a bűnözéssel foglalkozó szakemberek és a téma iránt érdeklődő laikusok számára is.

[Wolters Kluwer, Budapest, 2016, ISBN: 978 963 295 605 3]


♦♦♦♦♦♦

 

borito

Barabás A. Tünde – Belovics Ervin (szerk.):

Sapiens in Sapientia

Ünnepi kötet Vókó György 70. születésnapja alkalmábólTartalom


Ha végigtekintünk a magyar börtönügy fejlődéstörténetén, szükségszerű, hogy találkozzunk olyan meghatározó személyiségekkel, akik szakmai és tudományos tevékenységükkel alakítói voltak az elmúlt koroknak. Az is jól megfigyelhető, hogy az egymást követő jogtudósok munkássága között szoros kapcsolat figyelhető meg, mintegy organikus fejlődést mutatva. 
Ebben a láncolatban kiemelkedő helyet foglal el Vókó György professzor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, aki munkássága folyamán megkérdőjelezhetetlen szakmai és elméleti alapokat formált a magyar börtönügy tekintetében éppúgy, mint a büntetés-végrehajtási jog területén. Professzor úr munkásságát volt szerencsém közelről figyelemmel kísérni, mert munkámból adódóan hosszú évek óta közvetlen szakmai és – büszkén kijelenthetem – baráti kapcsolatban állok vele. Mindig lenyűgözött az a mérhetetlen tudás, éleslátás és a tudomány ügye iránti alázat, amelyet a csak rá jellemző utánozhatatlan eleganciával képvisel.

Csóti András

[OKRI–Pázmány Press, Budapest, ISSN 2061-9227, ISBN 978-963-308-281-22016]


 

finszter tk borito

Hack Péter – Király Eszter – Korinek László – Patyi András
(szerk.):

Gályapadból laboratóriumot

Tanulmányok Finszter Géza professzor tiszteletéreTartalom


Jelen könyv Finszter Géza egyetemi tanár tanítványainak, barátainak, pályatársainak, tisztelőinek tanulmányait tartalmazza a jubiláns 70. születésnapja alkalmából. A kötet tisztelgés kíván lenni Finszter tanár úr impozáns életműve előtt, aki túl azon, hogy megteremtette a korszerű magyar rendészettudományt, jellemével példát ad több generációnak a megalkuvást nem ismerő tudós igazi karakteréről.

[ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2015; ISBN 978-963-312-225-9]
borito

Nagy Anita:

Szabadulás a büntetés-végrehajtási intézetből
(Release from prison)

 

 

Tartalom

 

Dr. Nagy Anita jogi tanulmányait 1989–1994 között a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara nappali tagozatán végezte. Egyetemi évei alatt Salzburgban és Frankfurtban tartott előadásokat, majd 1992-ben a Bécsi Egyetem Jogtudományi Karán tanult. 1993-ban az Innsbrucki
Egyetem Jogtudományi Karán „Európai Integráció” diplomát szerzett. 1994 szeptemberétől a Miskolci Városi Bíróság fogalmazója, és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Deák Ferenc Doktori Iskolájának doktorandája.
Kutatási területe a büntetőeljárást gyorsító rendelkezések az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában, a kegyelmi eljárás, az electronic monitoring és az „early release”. Erasmus külföldi hallgatóknak szóló kurzusa: Criminal cases in courtroom. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában, Büntetés-végrehajtási jogból PhD témavezető.
A jelen monográfia megírása végett 8 ösztöndíjat pályázott meg és nyert el az elmúlt öt évben, így az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány (OMAA) ösztöndíjait Bécs, Salzburg és Graz jogi karaira, a Campus Hungary kutatói ösztöndíját, University of Warwick, Faculty of Law, University of Cambridge Institute of Criminology, Prison Research Center (Egyesült Királyság) és Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Németország, Freiburg) kutatói ösztöndíját.

[Bíbor Kiadó, Miskolc, 2015, ISBN 978-615-5536-12-0]  

gonczol borito

Borbíró Andrea – Inzelt Éva – Kerezsi Klára –
Lévay Miklós – Podoletz Léna (szerk.):

A büntető hatalom korlátainak megtartása:
A büntetés mint végső eszköz

Tanulmányok Gönczöl Katalin tiszteletére

 

Tartalomjegyzék


[ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2014, ISBN 978 963 284 511 1]

A tiszteletkötet teljes terjedelmében megtekinthető:
http://www.eltereader.hu/media/2014/05/Gonczol_READER.pdf


♦♦♦♦♦♦

borito2

Sophie Body-Gendrot – Mike Hough – Klára Kerezsi –
René Lévy & Sonja Snacken (Eds.):


The Routledge Handbook of European Criminology

 


Contents

 

This new book brings together some of the leading criminologists across Europe, to showcase the best of European criminology. The Handbook aims to reflect the range and depth of current work in Europe, and to counterbalance the impact of the – sometimes insular and ethnocentric – Anglo-American criminological tradition. The end-product is a collection of twenty-eight chapters illustrating a truly comparative and interdisciplinary European criminology.

The editors have assembled a cast of leading voices to reflect on differences and commonalities, elaborate on theoretically grounded comparisons and reflect on emerging themes in criminology in Europe. After the editors’ introduction, the book is organised into the three parts:

  • five chapters offering historical, theoretical and policy-oriented overviews of European issues in crime and crime control,
  • seven chapters looking at different dimensions of crime in Europe, including crime trends, state crime, gender and crime and urban safety,
  • fifteen chapters examining the variety of institutional responses, exploring issues such as policing, juvenile justice, punishment, sentencing, trust in justice, media and crime, drugs, terrorism, immigration and data-processing.

This book gives some indication of the richness and scope of the emerging comparative European criminology. It will be required reading for anyone who wants to understand trends in crime and its control across Europe. It will be a valuable teaching resource, especially at postgraduate level, as well as an important reference point for researchers and scholars of criminology across Europe.

Sophie Body-Gendrot is Professor Emeritus at University Paris-Sorbonne and a researcher at the Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Pénales (CESDIP–CNRS–French Ministry of Justice).
Mike Hough is Professor of Criminal Policy, and Director of the Institute for Criminal Policy Research at Birkbeck College, London, UK.
Klára Kerezsi is Senior Advisor and Senior Researcher at the National Institute of Criminology and Associate Professor at ELTE University, Hungary.
René Levy is Senior Researcher Director at CNRS, France, and Director of the Groupe Européen de Recherches sur les Normativités (GERN).
Sonja Snacken is Professor of Criminology at the Free University, Brussels.

[Routledge, 2014, ISBN: 978-0-415-68584-9]


♦♦♦♦♦♦
 

borito

Fótiné Németh Margit (felelős szerk.):


Kölcsönhatások

Az iskolai agresszió megelőzésének és kezelésének
többszempontú megközelítése

Tartalom


„Nem várjuk el a fiataloktól, hogy maguktól tanulják meg az algebrát, hogy instruálás nélkül váljanak virtuóz hegedűművésszé vagy elsőrangú teniszezővé. Mégis valahogy úgy gondoljuk, hogy a gyerekek maguktól megtanulják az együttélés szabályait, csak össze kell ereszteni őket az iskolában”
 – írja Elliot Aronson világhírű szociálpszichológus Columbine után – Az iskolai erőszak szociálpszichológiája című könyvében.
A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetben 2008-ban indult útjára az a kezdeményezés, amely Magyarországon talán elsőként kínál olyan komplex támogatást az oktatási-nevelési intézmények számára, amely a problémák felszíni kezelésén túlmutat. A program a bajok gyökeres orvoslására törekszik, gyerekeket és felnőtteket egyaránt a konfliktusok békés feloldására, az együttműködés fontosságára tanítva.
Jelen kötetben bemutatásra kerül az iskolai agresszió kezelését és megelőzését segítő projekt, a Mérei Intézetben működő Agressziókezelési Munkacsoport tevékenysége, továbbá helyet kaptak a programban együttműködő partnerek munkái, a témában született kutatások, jó gyakorlatok.

[Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, Budapest, 2010]


♦♦♦♦♦♦

borito

Aáry-Tamás Lajos – Joshua Aronson (szerk.):

Iskolai veszélyek


Tartalom

Szerzők


A kötet a legutóbbi kutatások eredményein keresztül mutatja be azokat az iskolai veszélyeket, amelyek – elsősorban – a középiskolai pedagógusokat, tanulókat érintik, és amelyek különböző lelki, testi, anyagi károk okozásában fejeződnek ki. A kutatások az iskolai agresszió jelenségét az osztály tanulói és az osztályt tanító pedagógus oldaláról, egymásról alkotott képüket összevetve vizsgálják. A vizsgálatok igazolják, hogy mindegyik szereplő lehet elkövetője és elszenvedője is az agressziónak. Tanuló és tanuló, pedagógus és tanuló között mindkét irányban értelmezzük a cselekedeteket. Ugyanakkor arról sem feledkezhetünk meg, hogy az iskolai élet állandó szereplői – a pedagógusok és a diákok – mellett, esetenként megjelennek további szereplők is, leggyakrabban a szülők. A pedagógusok és a szülők közötti konfliktusról csak a pedagógusoktól értesülhetünk, következésképpen csak az egyik oldal véleményét ismerhetjük meg.
Magyarországon igen keveset tudunk a fiatalkori bűnözés „előszobájáról”. Az elmúlt évtizedekben sajnálatosan kevés empirikus kutatás zajlott e témakörben. A köteten keresztül bemutatjuk az ún. látens fiatalkori devianciákat és a rejtve maradó fiatalkori bűnözés megismerésére végzett látenciakutatásokat.
A tanulmányok között nem csupán a magyar vonatkozású kutatási eredményekről számolunk be, hanem megszólaltatjuk Joshua Aronson amerikai szociálpszichológust is, aki – folytatva édesapja, Elliot Aronson megkezdett munkáját – egy mélyreható és hasznos esszével járult hozzá a kötethez.
A szakmai művet Elliot Aronson értékelésével ajánljuk a magyar olvasóknak: „Ez a könyv egy életbevágóan fontos problémakörről közöl egy sor tanulmányt. Mindenkinek hasznos tanulságul szolgálhat, akinek az oktatás és gyermekeink boldogsága fontos. Örömömre szolgál megtudni, hogy Magyarországon az iskolai agresszió problémájával ilyen becsületesen és nyíltan foglalkoznak.”

[Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2010]

 
♦♦♦♦♦♦

irm i 2009

A kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés
kézikönyve – I-II.


I. kötet szerk.: Borbíró Andrea – Kerezsi Klára 

II. kötet szerk.: Borbíró Andrea – Kiss Anna – Velez Edit – Garami Lajos

irm ii 2009

Előszó

Tartalomjegyzék I. kötet

Tartalomjegyzék II. kötet

Kötetünk a „Társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” című, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programban megvalósuló kiemelt projekt (TÁMOP 5.6.2.) keretében készült. A projekt egyik célkitűzése, hogy a rokonterületeken dolgozó, a gyakorlati tapasztalatok szerint azonban mégis gyakran elszigetelten tevékenykedő szakemberek számára rendszerezze az elméleti és gyakorlati szakmai ismereteket, és megteremtse a bűnözéskontroll különböző szegmenseiben tevékenykedők között a szakmai együttműködést. Kötetünk írásai ezért nem csupán az adott szakterületen, hanem a bűnmegelőzés hálózatának valamely kapcsolódó területén dolgozó szakemberek, sőt, reményeink szerint a laikusok érdeklődésére is számot tarthatnak. A gyermek- és fiatalkori bűnözést, az áldozatvédelmet és a bűnelkövetők reintegrációját tárgyaló részeket egy általános kriminálpolitikai rész előzi meg, amelynek fogalmi rendszere megkönnyíti az egyes szakterületek specializált probléma-értelmezései és problémakezelési javaslatai közötti eligazodást. Különösen nagy szerepet szántunk a kötet egészében a bűnmegelőzési, illetve a helyreállító igazságszolgáltatási szemlélet bemutatásának, amelynek általános elméleti alapvetését ugyancsak az első, fogalmi rész tartalmazza.

A kötet tanulmányai, noha egységes szemléletet képviselnek, nagyon is eltérő eszközökkel élnek a kriminálpolitika jelenlegi kihívásainak megvilágításában. A tanulmányokat az adott szakterület avatott elméleti és gyakorlati szakemberei készítették el, s az olvasó egyaránt találkozhat a legújabb kutatási eredményeket felvonultató elméleti jellegű tanulmányokkal, jogi elemzésekkel és a mindennapi gyakorlati tapasztalatokat bemutató pragmatikus megközelítésű írásokkal, amelyek közvetlen bepillantást engednek az egyes szakterületeken tevékenykedők munkájába. Elmélet és gyakorlat, a legkülönbözőbb szakmák sajátos szempontjainak egyidejű jelenléte és egymásra reflektálása reményeink szerint megkönnyíti az olvasók számára azt, hogy napjaink hazai kriminálpolitikai törekvéseiről, fennálló hiányosságairól és fejlesztési lehetőségeiről hiteles és alapos képet alkothassanak.

[TÁMOP–IRM, Budapest, 2009]

A kiadvány teljes terjedelmében megtekinthető:

I. kötet:
http://bunmegelozes.easyhosting.hu/dok/tamop_tk_1_alt+gyfk.pdf

II. kötet:
http://bunmegelozes.easyhosting.hu/dok/tamop_tk_2_aldseg+reintegr.pdf 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
június 12.

Szakmai fórum


A terhelti és a sértetti jogok viszonya

Előadó: Kiss Anna

 

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. július 08. hétfő, 09:43:43.