Született: 1925. május 1.
Diploma: 1949, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, kitüntetéssel


Az egyetem elvégzése után tanársegéd, 1949 végétől bírósági jegyző, 1951 augusztusától ügyészségi fogalmazó, 1953 nyarától komlói városi ügyész, 1954 novemberétől a Legfőbb Ügyészségen a nyomozás törvényessége feletti felügyeleti osztály vezetője. 1960. június 16-tól a Kormány az Országos Kriminológiai Intézet intézetalapító igazgatójává nevezte ki. Ezt a munkakört töltötte be nyugállományba vonulásáig: 1991. október 31-éig. Meghalt: 1993-ban.

Intézetalapító tevékenysége mellett kiemelkedő előbb a büntető eljárásjog és a kriminalisztika, majd a kriminológia területén kifejtett tevékenysége. Tudományos munkával már egyetemistaként kezdett foglalkozni. Tanársegédként jelentette meg első publikációit a Jogtudományi Közlönyben. Az állam- és jogtudományok kandidátusa fokozatot 1967-ben „A bizonyítás a nyomozásban” című disszertációjával szerezte meg. 1975. novemberében kapta meg a MTA állam- és jogtudomány doktora tudományos fokozatot a „Társadalmi-gazdasági fejlődés és a bűnözés” című, monografikus formában is megjelent és sokat idézett disszertációjával. 1976 szeptemberétől az ELTE címzetes egyetemi tanára. Ugyanettől az időtől kezdődően – a Legfőbb Ügyészség képviseletében – az ELTE Állam- és Jogtudományi Kari Tanácsának tagja. Tudományos munkássága eredményéről több könyv és több mint száz, magyar és külföldi lapokban megjelent egyéb publikáció tanúskodik. Létrehozta és nyugdíjazásáig szerkesztette az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet tudományos tevékenységét bemutató „Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok” című periodikát. Ugyancsak nevéhez fűződik „Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet Tudományos Kiadványai” sorozat, amelyben intézeti kutatásokat feldolgozó monográfiák jelentek meg.

Számos magyar és nemzetközi tudományos társaságnak volt tagja, a Magyar Kriminológiai Társaságnak több évig volt az elnöke. Elsőként kapta meg – tudományos munkássága elismeréseként – 1985-ben a Vámbéry Rusztem díj I. fokozatát. Az ENSZ főtitkára által kinevezetten tizenöt éven át volt – szakértőként – az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa keretében működő, az ENSZ bűnmegelőzési kérdésekkel foglalkozó bizottságának tagja. Az 1980-as évek kezdetétől megindult Társadalmi Beilleszkedési Zavarok (TBZ) kutatásával foglalkozó tudományos szervezetben a bűnözéssel foglalkozó főirány vezetője volt.

 

 

Gödöny József tudományos publikációinak jegyzéke 1961–1988


Könyvek

1.   

A nyomozás törvényessége feletti felügyelet  (szerkesztőként és szerzőként, I., II., IV., V. fejezetek)
Ügyészi Kiskönyvtár. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1961

2.  

A büntetőeljárás kommentárja (szerzőként, II. és VII. fejezetek)
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1968

3.  

A társadalmi-gazdasági fejlődés és bűnözés (monográfia)
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1976

4.  

Bizonyítás a nyomozásban (monográfia)
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1968 

5.  

A szocialista ügyészi szervezet fejlődése a Magyar Népköztársaságban
25. évf. emlékkötet (szerzőként, 3. fejezet)
Legfőbb Ügyészség, Budapest, 1978

6.  

Prokurorszkij nadzor v jevropeiszkih szocialisztyicseszkih sztanah (társszerzőként, IV. fejezet)
Juridicseszkaja Lityeratura, Moszkva, 1981

7.  

A büntető eljárás magyarázata (szerzőként, VI. fejezet)
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1982 


Tanulmányok, cikkek

1.  

A büntetés a szovjet büntetőjogban
Jogtudományi Közlöny, 1950/3–4.

2.   

A terheltté nyilvánítás kérdéséhez
Magyar Jog, 1956/2.

3.  

Az előzetes ellenőrzés alkalmazási köre
Magyar Jog, 1956/7. 

4.  

Az Országos Kriminalisztikai Intézet előtt álló feladatok
Rendőrségi Szemle, 1961/4.

5.  

A nyomozás törvényessége feletti felügyelet és a kriminalisztika
Magyar Jog, 1961/6.

6.  

A „Kriminalisztika” című tankönyvről
Rendőrségi Szemle, 1961/9.

7.  

Kriminalisztikai kérdések az új büntetőeljárási tvr.-ben
Rendőrségi Szemle, 1962/6.

8.  

A társadalmi tulajdon elleni bűnözés csökkentéséért
Pártélet, 1963/10.

9.  

Gyanúsított – terhelt
In: Gödöny József (szerk.): Kriminalisztikai Tanulmányok II.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1963

10.  

Igazságügyi szakértők a nyomozásban
In: Gödöny József (szerk.): Kriminalisztikai Tanulmányok III.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1964

11.   

Az igazságügyi szakértői kérdések rendezéséről
Belügyi Szemle, 1965/1. 

12.   

A társadalmi tulajdon védelmének kriminológiai problémái
Jog és társadalom, 1965/1. 

13.   

A bíróság elé állításról
Belügyi Szemle, 1966/10. 

14.    A bizonyítás tárgya és kerete a nyomozásban
In: Gödöny József (szerk.): Kriminalisztikai Tanulmányok V.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1966 
15.   

Az Országos Kriminalisztikai Intézet 1966. évi tevékenységéről
Ügyészségi Értesítő, 1967/1. 

16.   

A csehszlovák tanulmányút tapasztalatairól
Ügyészségi Értesítő, 1967/4. 

17.   

A bűnözés tanulmányozásának néhány kérdése
In: XI. A kecskeméti jogásznapok előadássorozatának anyaga. Magyar Jogász Szövetség Bács-Kiskun megyei szervezete és a Közalkalmazottak Szakszervezetének Bács-Kiskun megyei Bizottsága Kiadványai, 1967 

18.   

A jugoszláv tanulmányút tapasztalatairól
Ügyészségi Értesítő, 1969/1. 

19.   

Kriminológiai törekvések a Magyar Tanácsköztársaságban és az Országos Kísérleti Kriminológiai Intézet
Belügyi Szemle, 1969/3. 

20.   

A bűntettek okainak, feltételeinek bizonyítása
Magyar Jog, 1970/4. 

21.   

A tudományos bűnüldözés egyes kérdéseiről
Belügyi Szemle, 1970/9. 

22.   

Az ENSZ bűnözés megelőzésével és a bűntettesek kezelésével foglalkozó IV. Kongresszusa Kyotóban
Ügyészségi Értesítő, 1970/4. 

23.   

Az Országos Kriminalisztikai Intézet működésének 10 éve (1960–1970)
Ügyészségi Értesítő, 1971/1. 

24.   

A Nemzetközi Kriminológiai Társaság VI. Kongresszusai Madridban
Ügyészségi Értesítő, 1971/1.

25.   

A társadalmi fejlődés és a bűnözés alakulása
Jogtudományi Közlöny, 1971/8–9. 

26.   

Monográfia a bűnözés és a nyomozás új perspektíváiról
Belügyi Szemle, 1971/11. 

27.   

Mennyiben tekinthető nyomozásnak az előállítás előkészítése?
Ügyészségi Értesítő, 1971/11. 

28.   

A bolgár kriminológiai kutatásról
Ügyészségi Értesítő, 1971/4. 

29.   

A Dèfense Sociale VIII. kongresszusáról
Ügyészségi Értesítő, 1972/1. 

30.   

A nyomozás és a kodifikáció elvi kérdései
Belügyi Szemle, 1972/2. 

31.  

Az Országos Kriminalisztikai Intézet kutatásainak 10 éve
In: Gödöny József (szerk.): Kriminalisztikai Tanulmányok IX.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1972 

32.   

The system of social security meaures and crime prevention in Hungary
International Review of Criminal Policy, No. 29, 1971. United Nations, New York, 1972 

33.   

Les mesures de sécurité social el la prévention du crime en Hongrie
Revue internationale de politique criminelle, No. 29, 1971 

34.   

Dix ans d’activités de l’Institut hongrois de Criminalistique
Revue de droit Hongrois, Année 2/1970–1/1971 

35.   

Ten years Hungarian Institute of Criminalistics
Hungarian Law Review, No. 2/1970–1/1971 

36.   

Deszjatyiletyie Vengerszkogo kriminalisztyicseszkogo instituta
Obzor Vengerszkogo Prava, 2/1970–1/1971 

37.   

L’évolution sociale et la formation de la délinquance
Acta Juridica Academiae Scientiarium Hungaricae, Tomus 14/1–2. 

38.   

Conference internationale criminologique en Hongrie
Annales Internationales de Criminologie Année, Vol. II, No. 1, 1972 

39.   

A bűnözés néhány kérdéséről
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok X.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1973 

40.   

La prevue des causes et des conditions de l’infraction
Revue Internationale de Droit Pénal, No. 1–2, 1972 

41.   

Über das neue ungarische Strafverfahrensgesetz
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, Band. 85, Heft 4, 1973, S. 1070–1078. 

42.   

A fejlődés kísérőjelenségeinek kriminogén jellege
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XI.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1974 

43.   

A tudományos-technikai fejlődés és a bűnözés alakulása
Magyar Jog, 1974/7. 

44.   

Az ENSZ szerepe a bűnmegelőzésben
Magyar Jog, 1974/7. 

45.   

Criminality in industrialized countries
In: Crime and industrialization Scandinavian Research Council for Criminology – Presztupnoszty i indusztrializacija Szkandinaviszkij iszledovatyelszkij szovet po kriminologia. Stockholm, 1974, pp. 91–109. 

46.   

Presztupnoszty v promüslenno rizvitüh sztranah
In: Crime and industrialization Scandinavian Research Council for Criminology – Presztupnoszty i indusztrializacija Szkandinaviszkij iszledovatyelszkij szovet po kriminologia. Stockholm, 1974, pp. 110–128. 

47.   

Report on Criminological Researches in the National Institute of Criminology and Criminalistics in Hungary
In: Crime and industrialization Scandinavian Research Council for Criminology – Presztupnoszty i indusztrializacija Szkandinaviszkij iszledovatyelszkij szovet po kriminologia. Stockholm, 1974, pp. 234–252. 

48.   

Doklad o kriminologicseszkih iszledovanijah v Nationalnom Insztitute Kriminologii i Kriminalisztiki v Vengrii
In: Crime and industrialization Scandinavian Research Council for Criminology – Presztupnoszty i indusztrializacija Szkandinaviszkij iszledovatyelszkij szovet po kriminologia. Stockholm, 1974, pp. 253–272. 

49.   

Szabóné Nagy Teréz: A szocialista büntető igazságszolgáltatás egységesítése és differenciálása (könyvismertetés)
Jogtudományi Közlöny, 1975/5. 

50.   

A bűnözés alakulása és a kodifikáció
Magyar Jog, 1975/8. 

51.   

Nemzetközi erőfeszítések a bűnözés visszaszorítására
Jogtudományi Közlöny, 1975/9. 

52.   

A bűnözés elleni küzdelem feladatai az évszázad utolsó negyedében
Magyar Jog, 1975/12. 

53.   

Mladezskata presztupnoszty v Ungarija
Szocialiszticseszko pravo, No. 1, 1976, pp. 51–57. 

54.   

Bűnözés a különböző társadalmi rendszerekben
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XIV.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1977 

55.   

A bűnügyi tudományok szerepe és jelentősége az ügyészi munkában
Ügyészségi Értesítő, 1977/3. 

56.   

Az állam- és jogtudományok helyzetéről
Magyar Jog, 1977/12. 

57.   

A bűnözés okairól I. Objektív okok
Magyar Jog, 1978/3. 

58.   

A bűnözés okairól II. Szubjektív okok. Megelőzési feladatok
Magyar Jog, 1978/4. 

59.   

Az emberi jogok és a büntető eljárás
Magyar Jog, 1979/4. 

60.   

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
Ügyészségi Értesítő, 1979/2. 

61.   

Új tendenciák a vagyon elleni bűnözésben
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XVI.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979 

62.   

Az emberi-állampolgári jogok garanciái a magyar büntető eljárásban (Kertész Imrével és Király Tiborral közösen)
Jogtudományi Közlöny, 1979/6. 

63.   

Le protection des droits de l’homme dans la procedure pénale (Kertész Imrével és Király Tiborral közösen)
Revue Internationale de Droit Pénal, No. 3, 1978, pp. 135–146. 

64.   

A bűnözés megelőzéséről
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XVII.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1980 

65.   

A visszaeső bűnözés kriminológiai kérdéseiről
Jogtudományi Közlöny, 1980/3. 

66.   

Az OKKrI húszéves tudományos tevékenységéről
Belügyi Szemle, 1980/9. 

67.   

A bűnözés megelőzésével és a bűntettesek kezelésével foglalkozó VI. ENSZ kongresszusról
Magyar Jog, 1980/11. 

68.   

Antiszociális viselkedés
In: Tanulmányok a társadalmi beilleszkedési zavarok köréből. Statisztikai Kiadó Vállalat, Budapest, 1980, 117–127. o. 

69.   

A visszaeső bűnözés kriminológiai problémái
In: Az összehasonlító kriminológia nemzetközi központjának IV. regionális szemináriuma – Visegrád, 1979. december 4–7. Budapest, 1980, 130–148. o. 

70.   

Bevezető előadás és összefoglaló
In: Az összehasonlító kriminológia nemzetközi központjának IV. regionális szemináriuma – Visegrád, 1979. december 4–7. Budapest, 1980, 205–270. o. 

71.   

Húsz év (1960–1980) kriminológiai és kriminalisztikai kutatásairól
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XVIII.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1981 

72.   

A bűnözés alakulása és a bűnmegelőzés stratégiái
In: A bűnmegelőzés aktuális kérdéseiről. Az ENSZ VI. bűnmegelőzési kongresszusának anyagából. Rendőrtiszti Főiskola–BM Tudományszervezési Osztály, Budapest, 1981 

73.   

New tendencies in the criminality against property
Acta Juridica Academiae Scientiarium Hungaricae. Tomus 23 (3–4.) 1981 

74.   

A bűnözés megelőzésének elvi és gyakorlati kérdéseiről
Rendőrtiszti Főiskola, Budapest, 1982 

75.   

A bűnmegelőzés új távlatai
Magyar Jog, 1983/3. 

76.   

A bűnözés megelőzésének elvi és gyakorlati kérdései
Rendőrtiszti Főiskola Közleményei, 1983/1., 11–36. o. 

77.   

A bűnmegelőzés rendszere és feladatai
In: A bűnmegelőzésről I. Tanulmánykötet. IM, Budapest, 1983, 8–33. 

78.   

A bűnüldöző és igazságügyi szervek a bűnözésmegelőzés rendszerében
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok XXI.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1984 

79.   

A magyar kriminológia hazai és nemzetközi értékelése
Belügyi Szemle, 1984/7. 

80.   

A magyar kriminológia helyzete, valamint a magyar kriminológia nemzetközi értékelése
In: Kriminológiai Közlemények 3. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1984 

81.   

Bűnüldözési és igazságügyi szerveink tevékenysége
In: Társadalmi Beilleszkedési Zavarok. Bulletin I. 1984 

82.   

A magyar kriminológia helyzete, nemzetközi megítélése
Ügyészségi Értesítő, 1984/3. 

83.   

A magyar kriminológia és kriminalisztika négy évtizede hazánkban
Magyar jog, 1985/3–4. 

84.   

A bűnözés alakulása és a kodifikáció
In: Az 1978. évi IV. törvény (Btk.) előkészítése. II. kötet. IM, Budapest, 1985 

85.   

Nekrológ (Szabóné Nagy Teréz)
Magyar Jog, 1985/7. 

86.   

Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 25 éve
Belügyi Szemle, 1985/11. 

87.   

A megelőzés komplex rendszere
In: A társadalom védelme és a bűnözés meglőzése. Nemzetközi tudományos konferencia anyag. Budapest, 1984 

88.   

Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet negyedszázados kutató tevékenységéről
Ügyészségi Értesítő, 1985/4. 

89.   

The Complex System of Crime Prevention
In: Proceeding of the International Conference on Social Defence and Crime prevention. Visegrád, May 15–17., 1984. Hungary. Budapest, 1985 

90.   

Megemlékezés az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet létesítése 25. évfordulójáról
In: Kriminológiai Közlemények 9. Magyar Kriminológiai Társaság, Budapest, 1986 

91.   

Egy úttörő monográfia. Szabóné Nagy Teréz: A büntető igazságszolgáltatás hatékonysága
Népszabadság, 1986. március 27., 7. o. 

92.   

A bűnözés hatása a büntetőeljárási jogra (korreferátum)
Ügyészségi Értesítő, 1986/1. 

93.   

Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 25 éves tevékenységéről (1960–1985)
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 23.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986 

94.   

A bűnözés helyzete és változásai
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 23.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986 

95.   

Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet 25 éves tevékenységéről
Módszertani Füzetek. IM Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság, Budapest, 1986/1. 

96.   

Korreferátum Cséka Ervin: A bűnözés változása és a büntetőeljárási jog c. előadásához
Magyar Jogász Szövetség, X. Országos munkaértekezlet, 1985 

97.   

A bűnözés alirányban végzett TBZ kutatásokról
In: Társadalmi Beilleszkedési Zavarok. Bulletin VII. 1986 

98.   

A bűnözés és a társadalmi beilleszkedési zavarok kutatásáról
Magyar Jog, 1986/4. 

99.   

A bűnözés új méretei és a bűnmegelőzés a fejlődés függvényében; jövőbeni kihívás
In: Az Egyesült Nemzetek Hatodik Bűnmegelőzési Kongresszusa, Milánó, 1985. Tanulmánykötet, 18. sz. IM, Budapest, 1986 

100.   

A bűnözés kutatásáról
Ügyészségi Értesítő, 1986/4.

101.  

Nemzetközi kriminológiai tanácskozás Csehszlovákiában
Ügyészségi Értesítő, 1986/4. 

102.  

Az ENSZ szerepe a bűnmegelőzésben (Bűnmegelőzési ENSZ konferencia Budapesten)
In: Büntetőjogi szakirodalom-gyűjtemény II. Tankönyvkiadó, Budapest, 1971 

103.  

A bűnözés új jelenségei és a megelőzés
Belügyi Szemle, 1987/9. 

104.  

A társadalmi beilleszkedési zavarok és a bűnözés
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 25.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988 

105.  

A szocialista országok kriminológusainak VI. kongresszusáról
Ügyészségi Értesítő, 1987/4. 

106.  

A bűnözés új jelenségei
In: Gödöny József (szerk.): Kriminológiai és Kriminalisztikai Tanulmányok 25.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1988 

107.  

Az ügyészi munkával kapcsolatos társadalmi gazdasági elemek változásának fő vonásai, az ügyészi szervezettel szemben támasztott követelmények alakulása
Ügyészségi Értesítő, 1988. Különszám 

 

 

 

 

 

 

 
OKRI programok 2024

_____________

 
május 29.

Szakmai fórum


A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés

Előadó: Solt Ágnes


Regisztráció
(2024. május 22-ig)


A rendezvény nem sajtónyilvános!

___

  

Tervezett programok
♦ Korábbi programok

  • *2024. május 16. csütörtök, 08:34:15.